REGULAMENT CAMPANIE: Morning Glory la Electric Castle

REGULAMENTCAMPANIE: Morning Glory la Electric CastleSECTIUNEA1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

OrganizatorulCampaniei promotionale “MorningGlory la Electric Castle” denumitain continuare “Campania”MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONALS.R.L, cu sediul social in Splaiul Unirii nr.165, TN Offices 1, Etaj10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, numar de ordine laRegistrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001,cod unic de inregistrare RO13869251, pe postul de radio “ROCK FM”,post a carui licenta este detinuta de societatea afiliată CANETRADIO SRL (“CANET RADIO”), în calitate de (“organizator”).

SECTIUNEA2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Campaniase va desfasura conform prevederilor prezentului regulament(„Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantiisi pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei.

Regulamentuleste intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile inRomania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, lacerere, fiind afișat pe site-ul www.rockfm.ro.

Potrivitliberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata inscopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unormateriale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe careastfel de materiale le pot contine vor fi interpretate inconformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Organizatorulisi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul,precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungiCampania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cuprivire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia.Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vorfi cuprinse in acte aditionale incheiate in forma autentica care vorfi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului sipublicarea Regulamentului, in forma actualizata, in locatiileparticipante, cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre invigoare.

 SECTIUNEA3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

Campaniaeste organizata pe teritoriul Romaniei, urmand a fi difuzata pepostul de radio „Rock FM”.

Campaniase desfasoara in perioada 21 iunie – 8 iulie, în cadrulprogramului matinal al postului ROCK FM difuzat in intervalul orar07.00-10.00. In cadrul campaniei se vor organiza câte 1 (una) edițiezilnică de concurs cu premii, in total fiind organizate un numar de10 (zece) ediții de concurs (câte una în cadrul programului).

 SECTIUNEA4. DREPTUL DE INSCRIERE

InCampanie se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani saustraini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar sitemporara, sau adresa de corespondenta in Romania, care au implinitvarsta de 18 ani la data inscrierii in Campanie si care acceptatermenii si conditiile prezentului Regulament.

Nuau dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categoriide persoane:

 • Persoanele care nu respecta prevederile Sectiunii 5.1;

 • Angajati ai Organizatorului, AgențIlor precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;

 • Angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;

 • Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.

Invederea participării la Campanie, participantilor nu le vor fiimpuse in contrapartida niciun fel de taxe sau cheltuieli directe sauindirecte de catre Organizator. Cu toate acestea, participantii vorsuporta cheltuielile normale pentru servicii care fac posibilaparticiparea la Campanie, anuntarea castigatorilor, precum siservicii de Internet, telefonie, servicii radio, cheltuieli cudeplasarea la locul predarii premiu, etc.

Pentruparticiparea la aceasta campanie nu este necesara o înscriereprealabila. Înscrierea la campanie se poate face la semnalul deconcurs anunțat pe postul de radio ROCK FM, timițând mesaj lanumărul

0729001 122(tarif normal) și răspunzând la întrebarea/tema de concursindicată conform Secțiunii 5.

Organizatorulnu răspunde pentru eventualele disfuncționalități ale tertilorsau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energieelectrica, operatori de telefonie, proprietari sau administratori airetelelor de telecomunicatii, internet etc.

Prininscrierea la Concursul Campaniei, participantii confirma cunoastereaprevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privintaacceptarii regulilor si conditiilor ce le sunt aplicabile,participarea la concursul Campaniei implicand obligativitatearespectarii integrale a prevederilor prezentului Regulament.Organizatorul va informa potentialii participanti cu privire laprevederile regulamentului prin afișare pe site-ul postuluiwww.rockfm.ro.

 SECTIUNEA5. MECANISMUL CAMPANIEI

ConcursurileCampaniei se vor desfasura in perioada perioada 21 iunie – 8 iulie, in cadrul programului matinal la postul Rock FM, in intervalul07.00-10.00, 1 (una) ediție pe zi.

Inperioada Campaniei, realizatorii programului vor da semnalul deconcurs si vor invita ascultatorii sa trimită pe numărul dewhatsapp 0729 001 122răspunsul la provocarea adresată de către realizatorii MatinaluluiRock FM. Mesajul apreciat de care realizatorii Matinalului Rock FM cafiind cel mai original si impresionant va fi declarat castigator.Deciziarealizatorilor este finala. Participantul a carui mesaj a fostdeclarant castigator va fi anuntat in direct. Mecanismul se repeta lafiecare editie de concurs din cadrul Campaniei.

Raspunsurilecare contin un limbaj tendentios sau vulgar nu vor fi luate inconsiderare ca fiind raspunsuri corecte, legatura telefonica cuparticipantul la campanie va fi intrerupta si participantuldescalificat. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea privindcontinutul raspunsurilor, sau pentru raspunsuri care cad subincidenta drepturilor de autor, raspunderea revenind in totalitateparticipantului la campanie.

Unparticipant se poate inscrie la toate editiile de concurs aleCampaniei, insa poate castiga un singur premiu, o singura data petoata perioada desfasurarii Campaniei. Daca se constata ca unascultator declarat anterior castigator a mai fost declaratcastigator ulterior, ramane valabil doar primul premiu castigat.

 SECTIUNEA6. PREMIILE CAMPANIEI

6.1.Premiile oferite în cadrul campaniei constau în 2 invitații laElectric Castle în valoare de 500 lei/ zi per câștigător.Valoarea totală a premiilor este de 7000 lei.

6.4.Premiul va fi acordat castigatorului cu conditia ca acesta sa nu fiedescalificat ca urmare a nerespectării prezentului regulament decatre Organizatorul Campaniei, astfel ca din momentul in carepremiile oferite in cadrul Campaniei nu se mai afla in posesiaOrganizatorului, respectiv din momentul incheierii procesului verbaldintre Organizator si castigator sau intrării in posesia premiului,toate riscurile legate de acestea se transfera la castigator. SECTIUNEA7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

Castigatoriicampaniei vor fi anuntati pe postul de radio „ROCK FM”, conformcelor enuntate la sectiunea 5 de mai sus, urmand ca, ulterior, dupacaz sa intre in posesia premiului si, sa semneze procesele verbale deprimire a premiului, care se va încheia cu Organizatorul. Deasemenea, lista castigatorilor continand numele si prenumelecastigatorilor si premiile castigate va fi publicata pe site-ul Rockfm.ro intermen de maxim 5 zile lucratoare de la data finalizarii Campaniei.

Unreprezentant al Organizatorului va contacta castigatorul telefonic,in minimum 20 zile lucratoare de la data castigarii concursuluiCampaniei, in vederea confirmării datelor comunicate inițial sieventual completării acestora cu datele necesare pentruacordarea/intrarea in posesia premiului.

Oricediscrepante intre datele de identificare (nume, prenume, varsta sinumar de telefon) furnizate DJilor, si cele furnizate ulteriordesemnarii participantului respectiv drept castigator al unui premiuanuntat prin prezentul Regulament, indreptateste Organizatorul sadescalifice Participantul, si respectiv sa refuze acordareapremiului.

PremiileCampaniei vor fi livrate prin intermediul serviciului de curierieratrapid la adresa de domiciliu/resedinta comunicata Organizatorului. Documentele justificative incheiate de curier la momentul livrariipremiului vor fi cele prin care se va dovedii intrarea in posesie apremiului de catre castigatorii Campaniei, nicio alta formalitate nuva fi necesara.

Participantiicare castiga una dintre editiile de concurs ale campaniei, nu mai audreptul sa participe la aceasta campanie dupa momentul castigariipremiului.

Incazul in care un participant se inscrie din nou in campanie, dupacastigarea unui premiu, va fi descalificat in cazul in care vacastiga din nou un premiu.

Premiileneacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispuneliber de acestea in maniera pe care o va considera necesara saupotrivita intereselor sale.

 SECTIUNEA8. TAXE SI IMPOZITE

8.1.Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si savireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiileacordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 dinCodul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile sicompletarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura,in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

8.2.Pentru claritate se specifica ca, Organizatorul va achita impozitulpentru veniturile provenite din premii in numele fiecarui participantdesemnat castigator, reglementat de Legea nr. 227/2015 privind CodulFiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care va fi viratla bugetul de stat. Impozitul cu retinere la sursa este de 10% si seaplica asupra diferentei dintre valoarea in lei a premiului si sumade 600 de lei.  Daca suma de 600 de lei este modificata in bazadispozițiilor legale in vigoare la momentul acordării premiului, seva lua in considerare suma astfel modificata.

 SECTIUNEA9. LIMITAREA RASPUNDERII

Organizatoruleste indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa defrauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar puteaafecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorilor. Oriceincercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului incauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala,Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privirela aceasta decizie.

Ineventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri incadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

Organizatorulnu isi asuma responsabilitatea pentru:

 • Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;

 • Dorinta castigatorului de a inlocui premiul castigat;

 • Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial.

 • Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;

 • Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in inmanarea premiilor cauzate de intarzieri datorate unei eventuale lipse de stoc a produselor din cadrul campaniei.

Organizatorulva lua toate masurile pentru ca livrarea premiului sa fie in conditiioptime; il va ambala corespunzator in momentul expedierii si vaasigura valoarea transportului. In cazul nelivrarii/livrariinecorespunzatoare a premiului, furnizorul de servicii de curierat vadespagubi Organizatorul in baza asigurarii de transport. In situatialivrarii necorespunzatoare a premiului, Castigatorul poate refuzareceptia coletului. In situatiile descrise mai sus, Organizatorul isiasuma o noua livrare a premiului castigat.

Organizatorulnu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte carerezulta din inscrierea la Campanie cu exceptia cazului in careacestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acteintentionate de care este responsabil Organizatorul.

SECTIUNEA10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1.In cadrul prezentei campanii, se vor colecta date cu caracterpersonal in conformitate cu Anexa 1. Prin simpla participare laPromotie, Participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datelelor personale comunicate Organizatorului sau Agentiilor sa fieutilizate in vederea participarii in cadrul campaniei, precum si avalidarii si atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilorfiscale ale Organizatorului, conform cu prezentul Regulament. Refuzulde a furniza datele necesare inscrierii in Promotie are dreptconsecinta imposibilitatea de a participa la Promotie, respectivimposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorilordesemnați.

 SECTIUNEA11. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

Campaniapoate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazulproducerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv incazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente devointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

Fortamajora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlatsau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitateaOrganizatorului din motive independente de vointa sa si a caruiaparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-siindeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Campaniamai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poatefi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cuconditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie sicu respectarea prevederilor Regulamentului.

SECTIUNEA11. LITIGII

Eventualelelitigii aparute între Organizator si participantii la campanie sevor rezolva pe cale amiabila.

Incazul in care orice participant are de semnalat un incident inlegatura cu desfasurarea campaniei, prealabil fata de orice actiunein justitie, se va adresa Organizatorului cu o sesizare in acestsens, in termen de maximum 30 de zile de la data incidentului. Dupaaceasta data, nicio sesizare nu va mai fi luata in considerare decatre Organizator. Organizatorul va formula un raspuns la sesizareainaintata in termen de maximum 15 zile lucratoare.

Incazul in care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau demodalitatea de solutionare a incidentului, are posibilitatea sa seadreseze instantelor judecatoresti romane competente.

Reclamatiilereferitoare la premiul castigat, dupa intrarea in posesia acestuia sisemnarea procesului verbal de primire, nu vor fi luate in considerarede catre Organizator.

Organizatorulnu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilorsau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catreparticipanti.

Organizatorulnu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelorde telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.

Organizatorulnu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicateinformatii false sau eronate.

Organizatorulnu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derulareaCampaniei ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi:distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sauadministratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altiiasemenea.

ANEXAnr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei 

 

DESCIFRĂMcu ascultătorii!

Perioadacampaniei: 21 iunie – 8 iulie

(“Campania”)

-Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

 

 1. Date privind operatorul datelor cu caracter personal 

Invederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal aleparticipantilor vor fi prelucrate de catre:

MEDIAGROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul social in SplaiulUnirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera B, Sector 3,Bucuresti, Romania, numar de ordine la Registrul Comertului de pelanga Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001, cod unic de inregistrare13869251, atribut fiscal RO,în calitate de organizator al Campaniei (denumitain continuare "Operatorul").

1.2        Campania este implementataprin intermediul:

CANETRADIO S.R.L. cusediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr.165, Cladirea TN Offices 1,et.10, camera C, sector 3, inmatriculata la Oficiul RegistruluiComertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/15043/2007,cod unic de inregistrare RO20211002, in calitate de persoana juridicaromana detinatoare a licentei de radio “ROCK FM”;,în calitate de Sub-Împuternicit al Operatorului (denumită in celece urmează “ Sub-Împuternicit”)

ADWORKSMEDIA S.R.L. cusediul in Bucuresti, Str. Apolodor, Nr. 13-15, Sc. 1, Et. 4, Ap. 24,sector 5, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarulJ40/2588/2006, CIF RO18393450, în calitate de Sub-Împuternicit alOperatorului (denumită in cele ce urmează “ Sub-Împuternicit”).

 1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

Incadrul Campaniei, Operatorul va prelucra urmatoarele categorii dedate cu caracter personal:

Pentruparticipanti: 

 • Nume si prenume

 • Numar de telefon

 • Data nasterii - va fi colectata doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Campanie

 • Localitatea - va fi colectata doar pentru a putea verifica daca este conform Regulamentului;

Pentrucastigatori:

 • Nume si prenume

 • Numar de telefon

 • Adresa de email pentru a avea o alta alternativa de comunicare cu câștigătorii cu privire la comunicările/ formalitățile de acordare a premiului sau inmanarea a premiului;

 • Adresa de domiciliu/ livrare premiu

 • Vocea, in cazul castigatorilor cu care se va comunica telefonic in conditiile Regulamentului

 • Semnatura pe procesul verbal de predare al premiului/AWB/confirmare de primire postala a premiului.

 1. Scopurile prelucrarii

Datelecu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fiprelucrate in vederea:

 1. Organizarii si desfasurarii campaniei;

 2. Desemnarii si validarii castigatorilor;

 3. Livrarii premiilor la adresa indicata de câștigator;

 4. Indeplinirii obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului.

 5. Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite în Campanie.

 1. Temeiurile juridice ale prelucrarii

Datelepersonale mentionate la punctul 2 de mai sus vor fi prelucrate deoperator, prin imputernicit și subimputerniciti, in temeiulconsimtamantului participantilor, al interesului legitim de a derulaCampania, pentru executarea contractului incheiat prin inscriereavoluntara a participantilor în Campanie si acceptarea de catreacestia a Regulamentului si a anexelor la acesta, pentru realizareaobligatiilor legale ale Organizatorului, conform art. 6 (1) literele(a), (b), (c) si(f) din DGPR.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datelecu caracter personal vor fi dezvaluite către MEDIA GROUP SERVICESINTERNATIONAL S.R.L., precum și sub împuterniciților CANET RADIOS.R.L. și ADWORKS MEDIA S.R.L., companiei de curierat care vaasigura livrarea premiilor, precum si autoritatilor, in cazurile incare Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatiain vigoare.

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datelecu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vorfi stocate timp de 2 luni de la data incheierii campaniei.

Datelecu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai micade 600 lei vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinireascopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilorinterne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivareaplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

Convorbiriletelefonice care contin date personale ale participantilor la Campanievor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilorpentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interneprivind retentia datelor, dar nu mai mult de 3 ani de la datacolectarii acestora.

Laexpirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal,Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele deprelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilorobligatii similare.

 1. Drepturile persoanelor vizate

Invederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente,Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de careacestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conformprevederilor legale aplicabile:

 1. Dreptul de acces la date

(1)Orice Persoana Vizata are dreptul de a obtine de la Operatorconfirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu suntprelucrate de catre acesta. Obtinerea confirmarii se face in bazaunei cereri scrise, datate si semnate, adresate Operatorului, trimisela adresa acestuia menționata la Sectiunea 1 din Regulament.

(2)Persoana Vizata are acces la urmatoarele informatii:

 1. scopurile prelucrarii;

 2. categoriile de date cu caracter personal vizate;

 • destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza ss le fie divulgate, în special destinatari din țari terte sau organizatii internationale;

 1. acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada;

 2. existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

(3)Operatorul furnizează gratuit o copie a datelor cu caracter personalcare fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate dePersoana Vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă,bazată pe costurile administrative. În cazul în care PersoanaVizată introduce cererea în format electronic și cu excepțiacazului în care Persoana Vizată solicită un alt format,informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat înmod curent.

 1. Dreptul la rectificare: se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, de către Operator a datelor cu caracter personal inexacte care o privesc pe Persoana Vizată. Persoanele Vizate au dreptul de a completa sau corecta datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.

 2. Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"): Persoanele Vizate au dreptul de a solicita Operatorului ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplica unul dintre următoarele motive:

 1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

 2. Persoana Vizată își retrage consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

 • Persoana Vizată se opune prelucrării ți nu există motive legitime care să prevaleze;

 1. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

 2. datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.

 3. Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în următoarele cazuri:

 4. Persoana Vizată contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite Operatorului verificarea corectitudinii datelor;

 5. prelucrarea este ilegală, iar Persoana Vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea;

 • Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanță;

 1. Persoana Vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

 2. În cazurile de mai sus, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate de Operator și/sau Împuterniciții acestuia doar în anumite scopuri.

 3. Dreptul de a-și retrage consimțământul, atrăgând imposibilitatea de participare la Campanie Promoționale sau dacă se produce în timpul acesteia, imposibilitatea de validare și acordare a premiului.

 4. Dreptul la portabilitatea datelor: În cazul în care pe parcursul derulării Campaniei Promoționale și a efectelor acesteia Organizatorul se schimbă, Persoana Vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a transmis Organizatorului inițial într-un mod structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a solicita transmiterea directă a acestor date noului organizator, fără obstacole din partea Organizatorului inițial.

 5. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri: Persoana Vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care o privesc sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Cele menționate anterior nu se aplică dacă prelucrarea automată este necesară încheierii sau executării unui contract cu Organizatorul, dacă Organizatorul are o autorizație în acest sens și dacă persoana vizată și-a dat consimțământul în mod explicit.

 6. Dreptul de a obiecta: Dreptul de a obiecta, pe motive legate de situația particulară a Persoanei Vizate în orice moment, față de prelucrarea datelor cu caracter personal ale acesteia. În cazul exercitării obiecțiunii la prelucrare, datele cu caracter personal ale Persoanei Vizate care formulează obiecțiunea nu vor mai fi prelucrate. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. Acest drept poate fi invalidat în special dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru formalitățile aferente îndeplinirii unor obligații legale sau contractuale de către Operator și/sau Împuternicitul acestuia.

 7. Dreptul de a formula plângere: Dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (cu sediul in București, sector 1, Bdul. Gral Gheorghe Magheru nr. 28-30, cod poștal 010336, www.dataprotection.ro) în legătură cu aspecte legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operator și/sau Împuternicitul acestuia.

Datelede contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitareadrepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cucaracter personal sunt urmatoarele:

MEDIAGROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul social in SplaiulUnirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera B, Sector 3,Bucuresti, Romania – privacy@mgsi.ro-021 318 8000

 1. Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor

Intrucatla Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta deminim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate dateapartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia incare Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personalapartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vorfi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocareale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sauun titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor datecu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pemijlocele de prelucrare si stocare.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorulse obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvatein vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelorcu caracter personal apartinand participantilor la Campanie.Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare.La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama inspecial de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracterpersonal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, dedistrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sauaccesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocatesau prelucrate.

 1. Modificarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorulare dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pedurata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descoperamasuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cucaracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturilesi libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fipublicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv vafi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace princare au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

 1. Alte prevederi 

Inmasura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cucaracter personal apartinand unor terte persoane, participantiiconfirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in caredatele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul caaceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca auobtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. Inacest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoanecu privire la continutul prezentei sectiuni.

Datelepersonale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate inconformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelorcu caracter personal, in mod particular in conformitate cuprevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelorfizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personalsi privind libera circulatie a acestor date.