REGULAMENT ROCK FM – CAMPANIE PROMOTIONALA „Bule cu rime”

REGULAMENT ROCK FM –CAMPANIE PROMOTIONALA „Bule cu rime

SECTIUNEA 1.ORGANIZATORI

Concursul cu premii„Bule cu rime(denumit in cele ce urmeaza „Campania”) este organizat de catre MEDIAGROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L,cu sediul social in Splaiul Unirii nr.165, TN Offices 1, Etaj 10,Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, numar de ordine la RegistrulComertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001, cod unicde inregistrare 13869251, atribut fiscal RO,pepostul de radio “ROCK FM”, post a carui licenta este detinuta desocietatea afiliata CANET RADIO SRL (“CANET RADIO”) (denumit incontinuarein mod individual „Organizatorul”).

Campania se vadesfășura conform prezentului regulament („Regulamentul”), careeste obligatoriu pentru toti participanții. Regulamentul esteîntocmit si adus la cunoștința publicului conform legislatieiaplicabile in Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricăruisolicitant, atat la sediul Organizatorului cat si prin afisare pesite-ul www.rockfm.ro.

Organizatorul isirezerva dreptul de a modifica Regulamentul, respectiv de a opri sau asuspenda desfasurarea acestei Campanii, fara a fi obligat sajustifice aceste decizii si fara a fi obligat la plata de dauneinterese oricaror persoane, urmand ca orice fel de modificari,respectiv decizii de oprire/suspendare a desfasurarii Campaniei saintre in vigoare numai dupa afisarea acestora pe site-ulwww.rockfm.ro.ScopulCampaniei este de crestere a audientei radioului Rock FM.

SECTIUNEA 2. LOCULDE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania esteorganizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, urmand a fidifuzata pe postul de radio „Rock FM”, care poate fi receptat inBucuresti si in alte 11 de orase din Romania si pe Internet, pesite-ul www.rockfm.ro

 SECTIUNEA 3.DURATA CAMPANIEI

Campania se vadesfasura in zilele de luni pana vineri, in perioada 14 – 24 iunie,inclusiv.

SECTIUNEA 4.MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

In aceasta campaniesunt incluse urmatoarele marci: Rock FM, MEDIA GROUP SERVICESINTERNATIONAL S.R.L., Zarea.

SECTIUNEA 5.INSCRIEREA LA CAMPANIE

Pentru participarea laaceasta campanie nu este necesara o inscriere prealabila. Inscriereala campanie se poate face la semnalul de concurs dat de Realizatorulprogramului radio desfasurat in direct, prin trimiterea unui mesajprin care se raspunde la intrebarea zilei, folosind aplicatiaWhatsApp sau SMS la numarul de telefon 0729 00 11 22 (tarif normal).

Organizatorul nuraspunde pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sausistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica,operatori de telefonie, proprietari sau administratori ai retelelorde telecomunicatii, internet etc.

Prin inscrierea laConcursurile Campaniei, participantii confirma cunoastereaprevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privintaacceptarii regulilor si conditiilor ce le sunt aplicabile, inclusiv aacelora privind prelucrarea datelor cu caracter personal,participarea la Campanie implicand obligativitatea respectariiintegrale a prevederilor prezentului Regulament.

Organizatorul isirezerva dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie care seefectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si (ii) de a refuzaacordarea premiilor in cazul constatarii unor asemenea situatii.

SECTIUNEA 6. MODULDE DESFASURARE AL CAMPANIEI

Campania va consta inorganizarea unor concursuri cu premii, denumite in continuare si«concursuri». Astfel, In fiecare zi din cele 9 zile ale Campaniei,incadrul programului matinal „Morning Glory” cu Razvan Exarhu,difuzat pe postul de radio RockFM, de luni pana vineri intre orele07.00-10.00, se va desfasura cate un concurs cu premii.

La semnalul deconcurs, Realizatorul programului va citi un prim vers si le va cereascultatorilor sa raspunda prin mesaj tip SMS sau folosind aplicatiaWhatsApp, la numarul de telefon 0729 00 11 22 (tarif normal) cu ocompletare in rime la acel vers lansat de el. Realizatorulprogramului va alege zilnic, la libera sa apreciere, cel maiinteresant/haios/creativ raspuns al zilei, pe care il va citi indirect si il va declara castigatorul concursului din ziua respectiva.Decizia lui este finala. Mecanismul se repeta in fiecare zi deconcurs din cadrul Campaniei.

Daca intr-o zi deconcurs nu exista participanti, premiul aferent acelei zile sereporteaza pentru urmatoarea zi, cand se va acorda un premiusuplimentar, catre un al doilea castigator. Daca nici in urmatoareazi nu se atribuie premiul, atunci acesta va ramane la dispozitiaOrganizatorului.

Raspunsurilecare contin un limbaj tendentios sau vulgar nu vor fi luate inconsiderare, legatura telefonica cu participantul la campanie va fiintrerupta si participantul descalificat. Organizatorul nu isi asumaresponsabilitatea privind continutul raspunsurilor sau pentruraspunsuri care cad sub incidenta drepturilor de autor, raspunderearevenind in totalitate participantului la campanie.

Un participant sepoate inscrie la toate concursurile din cadrul Campaniei, insa poatecastiga un singur premiu, o singura data pe toata perioadadesfasurarii Campaniei. Daca se constata ca un ascultator declaratanterior castigator a mai fost declarat castigator ulterior, ramanevalabil doar primul premiu castigat.

SECTIUNEA 7.PREMIILE OFERITE

Incadrul Campaniei, se vor acorda noua (9) premii (un premiu pe zi),catre 9 participanti castigatori (un castigator pe zi), fiecarepremiu zilnic constând intr-o selectie de 18 vinuri spumante Zareaîn valoare de 500 lei. Valoare totala a premiilor este de 4.500 lei.

Organizatorulva asigura si va răspunde pentru organizarea zilnica a concursului,contactarea și validarea câștigătorilor conform Regulamentului sipentru întreaga logistică necesară derulării Campaniei siacordarii premiului. Premiile se vor trimite castigatorilor princurier.

Nu este permisă, înnicio situaţie, cedarea/transferarea in alt mod a premiului castigatcatre unul sau mai multi terti.

Nu este permisă, înnicio situaţie, cedarea/transferarea in alt mod a premiului castigatcatre unul sau mai multi terti.

ImposibilitateaCastigatorului de a intra în posesia premiului din motiveindependente de voinţa Organizatoruluiil exonerează pe acesta din urma de orice răspundere.

Toate cheltuielile detrimitere a premiilor, cad in sarcina Organizatorului.

SECTIUNEA 8.DREPTUL DE PARTICIPARE

La campania „Bulecu rime” poateparticipa orice persoana fizica rezidenta in Romania, care a implinitvarsta de 18 ani pana la data participarii la Campanie si caredetine un cont bancar pe numele sau.

Nu pot participa laCampanie angajatii celor implicati in organizarea Campaniei. Nu audreptul de a participa la Campanie nici rudele de gradul I, II sauIII ale persoanelor mentionate anterior.

Organizatorul îșirezervă dreptul si isi asuma obligatia de a lua toate măsurilepentru a preveni înscrierea în Campanie, precum și dreptul de aelimina din Campanie orice persoană din categoriile menționate.Refuzul de a furniza datele necesare stabilite dreptului departicipare în Campanie și implicit validării dreptului departicipare în Campanie, daca datele furnizate telefonic nu vor fiidentice cu cele din documentele justificative ale castigatorilor,are drept consecință imposibilitatea de a participa la Campanie,respectiv imposibilitatea acordării premiilor în cazulcâștigătorilor desemnați.

SECTIUNEA 9. TAXESI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul vacalcula si va vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilorprovenite din premii, reglementat de Legea nr. 227/2015 privind CodulFiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, daca va fi cazul.

Orice alte obligatiide natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile,cad in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 SECŢIUNEA10. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

Castigatorii campanieivor fi anuntati pe postul de radio „Rock FM”, conform celorenuntate la sectiunea 6 de mai sus, urmand ca, ulterior, sa intre inposesia premiului si sa completeze un formular de intrare in posesiea premiului, care se va încheia cu Organizatorul.

Procedura de validarefinala si de colectare a datelor castigatorilor va intra in sarcinaOrganizatorului.

In situatia in care seconsidera necesar, Organizatorul va contacta telefonic castigatorul,in maxim 10 zile lucratoare de la data finalizarii Campaniei, darnumai dupa incheierea procedurii de validare de catre Organizator, invederea confirmarii datelor comunicate initial si eventualcompletarii acestora cu datele necesare pentru acordarea premiului.

Orice discrepanteintre datele de identificare (nume, prenume, varsta si numar detelefon) furnizate realizatorilor programului, si cele furnizateulterior desemnarii participantului respectiv drept castigator alunui premiu acordat in baza prezentului Regulament, indreptatescOrganizatorul sa descalifice Participantul, si respectiv sa refuzeacordarea premiului. Daca in timpul Campaniei nu se inscrie niciunParticipant sau se inscriu mai putini Participanti decat numarulestimat de premii, atunci premiile ramase neatribuite vor ramane ladispozitia Organizatorului.

In cazul in care unparticipant se inscrie din nou in Campanie, dupa castigarea unuipremiu, va fi descalificat in cazul in care va castiga din nou unpremiu.

Daca sunt identificatecazuri de fraudare a inscrierilor, Organizatorul are dreptul de a nutransmite Premiile astfel obtinute sau de a solicita restituireaacestora astfel primite si de a urmari din punct de vedere juridic(prin intermediul organelor de cercetare si/sau instantejudecatoresti) respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilorcauzate.

In cazul in carecastigatorul este o persoana lipsita de capacitatea de exercitiu oriare capacitate restransa de exercitiu sau prezinta handicap celimiteaza capacitatea de a comunica, acesta este indreptatit sa intrein posesia Premiului numai in prezenta reprezentantului sau legal.

Formalitățilenecesare de transmitere a premiilor se vor realiza in maximum 30 dezile lucrătoare de la data incheierii Campaniei, de cătreOrganizator.

Organizatorul poateprelungi acest termen, atunci cand din motive organizatorice nu potincheia formalitatile de acordare a premiului inauntrul termenuluimaximal mentionat anterior, cu conditia ca noul termen si situatiilece au determinat intarzierea formalitatilor sa fie comunicatecastigatorilor.

Participantii nu audreptul sa solicite alte produse sau servicii in schimbul premiuluicastigat si nici plata in numerar a premiului. In cazul in carecastigatorul nu poate fi contactat prin utilizarea datelor de contacttransmise catre Organizator sau refuza primirea premiului cu ocaziacontactarii sale, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului,care va ramane la dispozitiaOrganizatorul.

SECTIUNEA 11.PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea laacesta Campanie vor fi colectate date cu caracter personal de laParticipantii la Campanie. Fiecare Participant intelege necesitateaprelucrarii datelor personale in vederea desfasurarii Campaniei inbune conditii. Prelucrarea datelor se realizeaza in conformitate cuprevederile Anexei 1 la prezentul Regulament – „Informatii cuprivire la prelucrarea datelor cu caracter personal”.

Pentru activitatiulterioare de marketing direct / publicitate / reclama, oriceprelucrare a datelor cu caracter personal se va efectua in bazaconsimtamantului Participantilor. Organizatorul garanteaza caprelucrarea oricaror date personale va fi efectuata cu respectareadispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului Europeanși al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelorfizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal(„Regulamentul UE”).

Organizatorul vapastra confidentialitatea cu privire la datele personale aleParticipantilor si le va utiliza numai in scopurile si in conditiilestabilite in Anexa 1 la prezentul Regulament.

DrepturileParticipantilor privind datele cu caracter personal, categoriile dedate cu caracter personal prelucrate in baza prezentului Regulament,durata si scopul prelucrarii precum si orice alte detalii relativeprelucrarii datelor cu caracter personal sunt redate in cadrul Anexei1 ”Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracterpersonal”.

SECTIUNEA 11.LITIGII

Eventualeleneintelegeri aparute intre Organizator si participantii la campaniese vor rezolva pe cale amiabila.

In cazul in care oriceparticipant are de semnalat un incident in legatura cu desfasurareacampaniei, prealabil fata de orice actiune in justitie, se va adresaOrganizatorului cu o sesizare in acest sens, in termen de maximum 30de zile de la data incidentului. Cel sesizat va formula un raspuns lasesizarea inaintata in termen de maximum 15 zile lucratoare.

In cazul in carepetentul nu este multumit de raspunsul primit sau de modalitatea desolutionare a incidentului, are posibilitatea sa se adresezeinstantelor judecatoresti romane competente.

Organizatorul nu isiva asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau aleinstitutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.

Organizatorul nu isiasuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor detelefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.

Organizatorul nu isiasuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatiifalse sau eronate.

Organizatorul nuraspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Campanieica urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori deenergie electrica, operatori, proprietari sau administratori airetelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.

SECTIUNEA 12.INTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania „Bulecu rime” vaputea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie aOrganizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ulwww.rockfm.ro.

SECTIUNEA 13.REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul campanieieste disponibil pe site-ul www.rockfm.ro. Participarea la aceastacampanie implica acceptarea conditiilor prevazute in prezentulRegulament si obligativitatea respectarii prevederilor prezentuluiRegulament. Prezentul regulament se completează cu prevederilegenerale privind premiile castigate in cadrul concursurilor RockFMafisate pe site-ul www.rockfm.ro

Organizatorul isirezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentuluiRegulament in masura in care analiza privind eficacitatea campaniei ova impune, cu conditia afisarii modificarilor pe site-ul rockfm.ro.Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare, celmai devreme, la publicarea pe site a Regulamentului modificat.ANEXA nr. 1 laRegulamentul Oficial al Campaniei „Bulecu rime” (“Campania”)

- Informatii cuprivire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

1. Date privindoperatorul de date cu caracter personal si imputernicitul

In vedereadesfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal aleparticipantilor vor fi prelucrate de catre:

MEDIA GROUPSERVICES INTERNATIONAL S.R.L,cu sediul social in Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 1,Etaj 10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, numar de ordine laRegistrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001,cod unic de inregistrare 13869251, atribut fiscal RO (denumită incele ce urmează Operator”)

prin intermediul CANETRADIO S.R.L.,cu sediul în Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj10, Camera C, Sector 3, Bucuresti, Romania, înregistrată la OficiulRegistrului Comerțului sub nr. J40/15043/2007, având CUI 20211002,atribut fiscal RO, în calitate de Împuternicit al Operatorului(denumită in cele ce urmează “ Împuternicit” in sensulprezentei Anexe)

Datele de contactpentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanelevizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONALS.R.L, cu sediul social inSplaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera B,Sector 3, Bucuresti, Romania,telefon: 021 318 8000, email: privacy@mgsi.ro

2. Categorii de datecu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei,Operatorul prin intermediul Imputernicitului va colecta de laparticipanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(i) nume;

(ii) prenume;

(iii) numar de telefonmobil in format national de 10 cifre;

(iv) data nasterii(data nasterii va fi colectata doar pentru a putea verifica dacavarsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 aniimpliniti la momentul inscrierii in Campanie).

Suplimentar, de laparticipanții declarați câștigători, se va colecta:

(i) adresa e-mailpentru a avea o alta alternativa de comunicare cu castigatorii cuprivire la comunicarile/ formalitatile de acordare a premiului;3. Scopul procesarii

Datele cu caracterpersonal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catreOperator prin intermediul Imputernicitului in vederea:

(i) organizarii sidesfasurarii Campaniei;

(ii) desemnarii sivalidarii castigatorilor;

(iii) atribuiriipremiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabileale Operatorului;

(iv) protejariiintereselor legitime (asigurarea dreptului la aparare in instanta)

4. Temeiul juridic alprelucrarii

Datele vor fiprelucrate in temeiul interesului legitim reprezentat de organizareaconcursului, validarea castigatorilor, anuntarea castigatorilor siatribuirea premiilor, precum si pentru indeplinirea obligatiilorfinanciar-contabile si fiscale, in cazul candidatilor declaraticastigatori.

5. Destinatariidatelor cu caracter personal

Datele cu caracterpersonal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fidezvaluite Imputernicitului, precum si autorităților, in cazurilein care Operatorul trebuie sa respecte obligațiile impuse delegislația in vigoare.

6. Perioada de stocarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracterpersonal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocatetimp de [60] de zile de la incheierea Campaniei.

Datele cu caracterpersonal ale castigatorilor vor fi stocate de catre Operator sauImputernicit conform prevederilor legale aplicabile in materiefinanciar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data acordariipremiului.

La expirarea perioadeide stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul sauImputernicitul, dupa caz, va sterge/distruge aceste date de pemijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicituluiobligatii similare.

Datele cu caracterpersonal ale necastigatorilor vor fi distruse de catre Imputerniciti/in termen de [60] de zile de la incheierea Campaniei, ele nefiindutilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora.

7. Drepturilepersoanelor vizate

In vederea asigurariiunei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asiguraparticipantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

(i) dreptul deretragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in oricemoment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuatepe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(ii) dreptul de asolicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii) dreptul de asolicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de asolicita stergerea datelor cu caracter personal

(v) dreptul larestrictionarea prelucrarii;

(vi) dreptul de a seopune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevadcontrariul;

(vii) dreptul laportabilitate a datelor;

(viii) dreptul de adepune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere aPrelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

8. Protectia datelorcu caracter personal apartinand minorilor

Intrucat la Campaniepot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minimum 18 anila data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate dateapartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia incare Operatorul/ Imputernicitul primeste date cu caracter personalapartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vorfi imediat sterse/distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocareale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sauun titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor datecu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de18 ani, Operatorul/Imputernicitul va sterge/distruge imediat acestedate de pe mijlocele de prelucrare/stocare.

9. Securitatea datelorcu caracter personal

Operatorul se obligasa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vedereaasigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracterpersonal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obligasa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea niveluluiadecvat de securitate se va tine seama in special de riscurileprezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate inspecial, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea,modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat ladatele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea laCampanie, participantii isi exprima acordul cu privire la prelucrareadatelor lor personale in conformitate cu prezentul Regulament.

10. Modificareapoliticii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptulde a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe duratadesfasurarii Campaniei, si de a informa / obtine acordulparticipantilor (dupa caz) asupra modificarilor intervenite, inclusivin cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejareasi securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate sifara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel demodificare va fi publicata conform Regulamentului Campaniei,respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasimijloace prin care au fost încunoștințate cu privire laRegulament.

11. Alte prevederi

Datele personale aleparticipanților la Campanie vor fi procesate in conformitate cuprevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelorfizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personalsi privind libera circulatie a acestor date.ORGANIZATORUL:

Media Group Services InternationalS.R.L.