REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI "Mastercard Premium Collection” 2023-2024

REGULAMENTULOFICIAL AL

CAMPANIEI "Mastercard Premium Collection” 2023-2024


SECTIUNEA1. ORGANIZATORI


Campania„Mastercard Premium Collection” este organizata de către MEDIAGROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L cusediul social in Splaiul Unirii nr.165, cladirea TN Offices 1, Etaj10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, numar de ordine laRegistrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001,cod de inregistrare fiscala 13869251, atribut fiscal RO,(„Organizatorul”)pepostul de radio ROCK FM, post a carui licenta este detinuta desocietatea afiliata CANET RADIO SRL, reprezentata legal prin dl.Florin Ciobica (“CANET RADIO”)


Campaniase va desfasura conform prezentului regulament („Regulamentul”),care este obligatoriu pentru toti participanții. Regulamentul esteintocmit si adus la cunostinta publicului conform legislatieiaplicabile in Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricaruisolicitant, atat la sediul ROCK FM din Splaiul Unirii, nr. 165, etaj10, Sector 3, Bucuresti cat si prin afisare pe site-ul www.rockfm.ro. Prezentul Regulament este intocmit in conformitate cuprevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializareaproduselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile sicompletarile ulterioare; si cu prevederile Regulamentului European679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce privesteprelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatiea acestor date (“GDPR”).


Organizatorulisi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, respectiv de a oprisau a suspenda desfasurarea acestei Campanii, fara a fi obligat sajustifice aceste decizii si fara a fi obligat la plata de dauneinterese oricaror persoane, urmând ca orice fel de modificari,respectiv decizii de oprire/suspendare a desfasurarii Campaniei saintre in vigoare numai dupa afisarea acestora pe site-ulwww.rockfm.ro sau dupa anunțarea acestora pe postul radio Rock FM. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vorfi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre publicprin actualizarea Regulamentului si publicarea acestuia, in formaactualizata, pe site-ul www.rockfm.rosi la sediul Rock FM, cu cel putin 24 ore, inainte ca modificarile saintre in vigoare. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentruneluarea la cunostinta a modificarilor de catre Participanti, atatatimp cat acestea sunt afisate pe/prin mijloacele mai sus amintite.SECTIUNEA2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campaniaeste organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, urmând a fidifuzata pe postul de radio „RockFM”,care poate fi receptat in Bucuresti si in alte 11 orase din Romaniasi pe Internet, pe site-ul www.rockfm.ro.


SECTIUNEA3. DURATA CAMPANIEI

Campaniase va desfasura incepand cu data de 21iunie 2023 si pana la data de 31 ianuarie 2024,inclusiv. Concursurile au loc in perioada 21 iunie 2023 – 31ianuarie 2024, in zilele de miercuri, in cadrul programelor postuluiRock FM, din intervalulorar 16.00-19.00,30 (treizeci) ediții de concurs, cu excepția următoarelor zile încare nu se vor derula concursuri: 12.07.2023, 19.07.2023 și02.08.2023.


SECTIUNEA4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

Inaceasta campanie sunt incluse urmatoarele marci: Rock FM, Mastercard.


SECTIUNEA5. INSCRIEREA LA CAMPANIE

Invederea participării la Campanie, participanților nu le vor fiimpuse in contrapartida niciun fel de taxe sau cheltuieli directe sauindirecte de către Organizator. Cu toate acestea, participanții vorsuporta cheltuielile normale pentru servicii care fac posibilaparticiparea la Campanie, anunțarea câștigătorilor, precum siservicii de Internet, telefonie, servicii radio, cheltuieli cudeplasarea la locul predării premiului etc.


Pentru aparticipa la campanie si pentru a putea câștiga premiile acordatede către Organizator, Participanții trebuie sa urmeze întocmaipașii următori:

 1. Participantul va urmări Campania difuzata pe postul de radio “Rock FM” conform Secțiunii 2 de mai sus.

 2. Participantul va transmite un SMS sau mesaj prin intermediul aplicației Whatsapp la numărul 0729001122 aparținând Rock FM cu datele lui (nume, prenume, si localitatea de reședință/domiciliu) si raspunsul la intrebarea/cerinta adresata de Dj-ii Rock FM.

Organizatorulnu raspunde pentru eventualele disfuncționalități ale terțilorsau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energieelectrica, operatori de telefonie, proprietari sau administratori airetelelor de telecomunicatii, internet etc.

Prininscrierea la Concursul Campaniei, participanții confirmacunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul inprivința acceptării regulilor si condițiilor ce le suntaplicabile, participarea la concursul Campaniei implicândobligativitatea respectării integrale a prevederilor prezentuluiRegulament.

Organizatorulisi rezerva dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie carese efectuează prin încălcarea prezentului Regulament si (ii) de arefuza acordarea premiilor in cazul constatării unor asemeneasituații.


SECTIUNEA6. MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

Inperioada derulăriiCampaniei, astfel cum este precizată în cadrul Secțiunii 3 de maisus, ,in intervalul orar 16:00-19:00, la semnalul de concurs, ascultătoriiradio Rock FM sunt indemnati sa se inscrie prin mesaje SMS sauWhatsapp la numarul 0729 00 11 22 (tarif normal) cu mesajul/raspunsulspecific intrebarii/cerintei adresate de Dj-ii RockFm pe postul deradio Rock FM in ziua respectiva. Acestia vor alege apoi 1 (unul)dintre mesajele primite, pe cel mai frumos/creativ si pot intra indirect cu ascultătorul care l-a trimis, pentru a-l declaracâștigător. Realizatorii/Dj-ii emisiunii de la Rock FM decidasupra mesajelor apreciate ca fiind castigatoare. Decizia lor estefinala. Mecanismul se repeta la fiecare editie de concurs din cadrulCampaniei.

Criteriilede jurizare:

a.Respectarea cerintei cu privire la intrebarea adresata

b.Respectarea regulamentului campaniei

c.Creativitate

d.Originalitate


Mesajele/ Raspunsurile care contin un limbaj tendentios sau vulgar nu vor filuate in considerare, legatura telefonica sau comunicarea cuparticipantul la Campanie va fi intrerupta si participantuldescalificat. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea privindcontinutul raspunsurilor sau pentru raspunsuri care cad sub incidentadrepturilor de autor, raspunderea revenind in totalitateparticipantului la Campanie.

Unparticipant poate castiga un singur premiu, o singura data pe toataperioada desfasurarii Campaniei. Daca se constata ca un participantdeclarat anterior castigator a mai fost declarat castigator ulterior,ramane valabil doar primul premiu castigat.

In cazulin care premiul nu va fi acordat, va ramane in posesiaOrganizatorului.

Organizatorulva verifica prin mijloace proprii corectitudinea participantilor siva lua masuri impotriva celor care nu s-au conformat in scopuldescalificarii acestora, precum si impotriva celor a caror activitatein cadrul campaniei va fi considerata drept frauda.

Participantulaccepta, prin prezentul Regulament, faptul ca Organizatorul nu esteobligat sa-si justifice decizia in momentul in care acesta consideraca respectivul participant a folosit metode frauduloase. Astfel,orice tentativa de fraudare atrage dupa sine eliminarea din campaniea participantului in cauza. Orice concurent poate fi eliminat dinconcurs in baza unei simple banuieli de frauda, Organizatorul nefiindnevoit sa aduca dovezi in acest sens.


SECTIUNEA7. PREMIILE OFERITE

Peparcursul derulării Campaniei se va acorda câte 1 (un) premiu lafiecare ediție a concursului, in total fiind acordate 30(treizeci)premii. Fiecare premiu consta în acordarea sumei de 100 euro care seva vira în lei la un curs leu/eur de referinta de 5 lei = 1 EUR,respectiv suma de 500 lei.


Valoareatotala a premiilor este de 3000 euro echivalentul sumei de 15.000 leiavand in vedere un curs de referita de 1 EUR = 5 lei


Premiulva fi acordat castigatorului cu conditia ca acesta sa nu fiedescalificat ca urmare a nerespectarii prezentului regulament.

Nu estepermisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat cătreunul sau mai mulţi terţi sinici nu se poate cere modificareaparametrilor/caracteristicilor/optiunilorpremiilor.

Organizatorulisi rezerva dreptul de adauga la concursurile Campaniei si altepremii in afara de cele enuntate mai sus, sub conditia anuntariiacestora pe radio Rock FM.


SECTIUNEA8. DREPTUL DE PARTICIPARE

Lacampanie poate participa orice persoana fizica rezidenta in Romania,cu vârsta de peste 18 ani împliniți la data organizăriiconcursului.

Nu potparticipa la Campanie angajatii Organizatorului, ai societatii CanetRadio SRL (titularul licentei de emisie a postului de radio „RockFM”), precum si ai celorlalte societati implicate in organizareacampaniei si/sau mentionate in prezentul regulament. Nu au dreptul dea participa la campanie nici rudele de gradul I, II sau III alepersoanelor mentionate anterior.

Organizatorulisi rezerva dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie carese efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si (ii) de arefuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor asemeneasituatii.SECŢIUNEA9. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

Câștigătoriicampaniei vor fi anunțați peloc, in direct pe postul de radio „Rock FM”,urmând ca, ulterior, sa fie îndeplinite procedurile de validare sipredare a premiului.

ReprezentantulOrganizatorului va contacta câștigătorul telefonic, in minimum 10zile lucrătoare de la data validării ca câștigător alconcursului campaniei, in vederea completării datelor necesarepentru îndeplinirea formalităților de punere inposesie/transmiterea premiului. In acest sens, câștigătorul vacomunica Organizatorului contulbancar, necesar pentru transferul sumei aferente premiului câștigatin cadrul Campaniei. Organizatorul nu își asuma responsabilitateapentru orice fapt care determina imposibilitatea validării unuicâștigător, de exemplu: imposibilitatea notificăriicâștigătorului cauzata de schimbarea datelor de contact aleacestuia, lipsa răspunsului acestuia, nepunerea la dispozițiaOrganizatorului a informațiilor necesare pentru validarea premiuluisi acordarea acestuia, etc.


Oricediscrepante intre datele de identificare (nume, prenume, vârsta sinumăr de telefon) furnizate la momentul inscrierii in campanie sicele furnizate ulterior desemnarii participantului respectiv dreptcâștigător al unui premiu anuntat prin prezentul Regulament,indreptateste Organizatorul sa descalifice Participantul sirespectiv, sa refuze acordarea premiului.

Participanțiicare castiga una dintre editiile de concurs a Campaniei, nu mai audreptul sa participe la aceasta Campanie dupa momentul castigariipremiului.

In cazulin care un participant se inscrie din nou in Campanie, dupacastigarea unui premiu, va fi descalificat in cazul in care vacastiga din nou un premiu.

Daca intimpul Campaniei nu se inscrie niciun Participant sau se inscriu maiputini Participanti decat numarul estimat de premii, atunci premiileramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.

Daca suntidentificate cazuri de fraudare a inscrierilor, Organizatorul aredreptul de a nu transmite Premiile astfel obtinute sau de a solicitarestituirea acestora astfel primite si de a urmari din punct devedere juridic (prin intermediul organelor de cercetare si/sauinstante judecatoresti) respectivele persoane pentru recuperareaprejudiciilor cauzate.SECTIUNEA10 PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Prinparticiparea la acesta Campanie vor fi colectate date cu caracterpersonal de la Participanții la Campanie. Fiecare Participantînțelege necesitatea prelucrarii datelor personale in vedereadesfasurarii Campaniei in bune conditii. Prelucrarea datelor serealizeaza in temeiul obligatiei contractuale ce rezida in prezentulRegulament, in scopul desfasurarii Campaniei, desemnariicastigatorului si al acordarii premiului stabilit prin prezentulRegulament.


Pentruactivitati ulterioare de marketing direct / publicitate / reclama,orice prelucrare a datelor cu caracter personal se va efectua in bazaconsimtamantului Participantilor. Organizatorul garanteaza caprelucrarea oricaror date personale va fi efectuata cu respectareadispozitiilor GDPR.

Organizatorulva pastra confidentialitatea cu privire la datele personale aleParticipantilor, le va utiliza numai in scopurile stabilite prinRegulament si le va transmite către terti exclusiv sub obligatie deconfidentialitate si doar in scopul prelucrarii acestor datepersonale in vederea desfasurarii prezentei Campanii.


DrepturileParticipantilor privind datele cu caracter personal, categoriile dedate cu caracter personal prelucrate in baza prezentului Regulament,durata si scopul prelucrarii precum si orice alte detalii relativeprelucrarii datelor cu caracter personal sunt redate in cadrul Anexei1 ”Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracterpersonal”.


SECTIUNEA11. LITIGII. LIMITAREA RASPUNDERII.

Eventualelelitigii aparute între Organizator si participanții la campanie sevor rezolva pe cale amiabila.

In cazulin care orice participant are de semnalat un incident in legatura cudesfasurarea campaniei, prealabil fata de orice actiune in justitie,se va adresa Organizatorului cu o sesizare in acest sens , in termende maximum 30 de zile de la data incidentului. Dupa aceasta data,nicio sesizare nu va mai fi luata in considerare de cătreOrganizator. Organizatorul va formula un raspuns la sesizareainaintata in termen de maximum 15 zile lucrătoare.

In cazulin care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau demodalitatea de solutionare a incidentului, are posibilitatea sa seadreseze instantelor judecatoresti romane competente.

Organizatorulnu isi vor asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilorsau ale institutiilor asupra premiilor castigate de cătreparticipanti.

Organizatorulnu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelorde telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.

Organizatorulnu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicateinformatii false sau eronate.Premiilese vor acorda numai acelor Participanti ale caror date sunttransmise/comunicate in cadrul Campaniei in conformitate cuprevederile prezentului Regulament.

Organizatorulnu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derulareaCampaniei ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi:distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sauadministratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altiiasemenea.

Prinparticiparea la aceasta Campanie, Participanții declara sigaranteaza faptul ca sunt de acord sa respecte si sa se conformezetuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentuluiRegulament si ale legislatiei aplicabile.


 SECTIUNEA12. SUSPENDAREA SAU INTRERUPEREA CAMPANIEI

Campaniava putea fi intrerupta/suspendata de catre Organizator, oricand intimpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii deforta majora sau a altor situatii fortuite, cu notificarea imediataa publicului pe site-ul www.rockfm.ro sau pe postul de radio Rock FM.


 SECTIUNEA13. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentulcampaniei este disponibil pe site-ul www.rockfm.ro. Participarea laaceasta campanie implica acceptarea conditiilor prevazute inprezentul Regulament si obligativitatea respectarii prevederilorprezentului Regulament. Prezentul regulament se completează cuprevederile generale privind premiile castigate in cadrulconcursurilor RockFM afisate pe site-ul www.rockfm.ro


Organizator


MEDIAGROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L

reprezentataprin

FLORINCIOBICA
ANEXAnr. 1 - Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracterpersonal –


1. Dateprivind operatorul de date cu caracter personal siimputernicitul/subimputernicitii

Invederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal aleparticipanților vor fi prelucrate de către:

MEDIAGROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L,cu sediul social in Splaiul Unirii nr. 165, Cladirea TN Offices 1,Etaj 10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, numar de ordine laRegistrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001,cod unic de inregistrare 13869251, atribut fiscal RO încalitate de„Operator”

prinintermediul CANETRADIO S.R.L,cu sediul social in Splaiul Unirii nr. 165, Cladirea TN Offices 1,Etaj 10, Camera C, Sector 3, Bucuresti, Romania, numar de ordine laRegistrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/15043/2007,cod unic de inregistrare 20211002, atribut fiscal RO, „Imputernicit”.

Datele decontact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitareadrepturilor de către persoanele vizate cu privire la datele cucaracter personal sunt urmatoarele:


2. Categoriide date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrulCampaniei, Operatorul prin intermediul Împuternicitilor va colectade la participanti urmatoarele categorii de date cu caracterpersonal:

(i) nume;

(ii) prenume;

(iii) numarde telefon mobil in format national de 10 cifre;

(iv) localitateade resedinta/domiciliu;

(v) datanasterii.

(vi) mesajul/răspunsul transmis;

(vii) vocea participantului în momentul transmiterii mesajului live, încadrul emisiunii.


Datanasterii si localitatea vor fi colectate doar pentru a putea verificadaca varsta Participantilor si rezidenta este conform Regulamentului,adica 18ani impliniti la momentul inscrierii in Campanie si rezident inRomania.


Suplimentar,de la participanții declarați câștigători, se va colecta:

 1. adresa e-mail pentru pentru a exista o alternativa de comunicare in vederea îndeplinirii formalităților de acordare a premiului;

 2. contul bancar și banca la care acesta este deschis;


3. Datelecu caracter personalale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de către Operatorprin intermediul Imputernicitului si Subimputernicitilor, in vederea:

(i) organizariisi desfasurarii Campaniei;

(ii) desemnariisi validarii câștigătorilor;

(iii) atribuiriipremiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabileale Operatorului.

(iv) protejarea intereselor legitime (asigurarea dreptului la aparare ininstanta


4. Temeiuljuridic al prelucrarii

Datelevor fi prelucrate in temeiul obligatiei contractuale care rezida inRegulamentul Campaniei pe care Participantul are obligatia de a-lconsulta si de a-l accepta in vederea participarii la Campanie.


5. Destinatariidatelor cu caracter personal

Datele cucaracter personal colectate in cadrul Campaniei de către Operatorvor fi dezvaluite autorităților, in cazurile in care Operatorultrebuie sa respecte obligațiile impuse de legislația in vigoare.


6. Perioadade stocare a datelor cu caracter personal

Datele cucaracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fistocate timp de 60 de zile de la incheierea Campaniei, cu exceptiasituatiei in care au optat pentru primirea de alte informatii dinpartea Imputernicitului/operatorului cum ar fi newsletter, marketing,etc;

Datele cucaracter personal ale câștigătorilor, vor fi stocate de cătreOperatori conform prevederilor legale aplicabile in materiefinanciar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data acordariipremiului.

Laexpirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal,Operatorii vor sterge/distruge aceste date de pe mijloacele deprelucrare si stocare impunand imputernicitilor/Sub- Imputernicitilorobligatii similare.

Datele cucaracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse de cătreOperatori si Imputerniciti in termen de 60 de zile de la incheiereaCampaniei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, cu exceptiasituatiei in care au optat pentru primirea de alte informatii dinpartea Imputernicitului/operatorului cum ar fi newsletter, marketing,etc, pana la momentul distrugerii acestora.


7. Drepturilepersoanelor vizate

Invederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente,Operatorii asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoareledrepturi:

 1. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

 2. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

 3. dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

 4. dreptul la restrictionarea prelucrarii;

 5. dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

 6. dreptul la portabilitate a datelor;

 7. dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.


8. Protectiadatelor cu caracter personal apartinand minorilor

Intrucatla Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta deminimum 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate sistocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. Insituatia in care Operatorul / Imputernicitul primeste date cucaracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele deprelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul incare un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notificaprelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoanecu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul / Imputernicitul va stergedistruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare sistocare.


9. Securitateadatelor cu caracter personal

Operatorulse obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvatein vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelorcu caracter personal apartinand participantilor la Campanie.Operatorul se obliga sa impuna imputernicitilor obligatii similare.La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama inspecial de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracterpersonal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, dedistrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sauaccesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocatesau prelucrate.

Prinparticiparea la Campanie, participanții isi exprima acordul cuprivire la furnizarea datelor cu caracter personal către Operator,in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza dedate a Operatorului, in scopul participarii la Campanie,identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primiriipremiului.


10. Modificareapoliticii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorulare dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pedurata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descoperamasuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cucaracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturilesi libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicatape site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusala cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care aufost încunoștințate cu privire la Regulament.


11. Alteprevederi

Datelepersonale ale participanților la Campanie vor fi procesate inconformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privindprotectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelorcu caracter personal si privind libera circulație a acestor date.


PrezentulRegulament s-a redactat si emis in datade 20.06.2023.


Organizator

MEDIAGROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.LActaditional nr. 1 la REGULAMENTUL OFICIAL AL

CAMPANIEI "Mastercard Premium Collection” 2023-2024Campania„Mastercard Premium Collection” este organizata de către MEDIAGROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L cusediul social in Splaiul Unirii nr.165, cladirea TN Offices 1, Etaj10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, numar de ordine laRegistrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001,cod de inregistrare fiscala 13869251, atribut fiscal RO, organizatoral Campanieipepostul de radio ROCK FM, post a carui licenta este detinuta desocietatea afiliata CANET RADIO SRL, ahotărât modificarea Regulamentului, astfel:


Se modifică SECTIUNEA 3.DURATA CAMPANIEI, care va avea următorul cuprins:


Campania se va desfasuraincepand cu data de 21iunie 2023 si pana la data de 17 ianuarie 2024,inclusiv. Concursurile au loc in perioada 21 iunie 2023 – 17ianuarie 2024, in zilele de miercuri, in cadrul programelor postuluiRock FM, din intervalulorar 16.00-19.00,30 (treizeci) ediții de concurs, cuexcepția zilei de 02.08.2023 în care concursul nu se va derula.


Celelalteprevederi ale Regulamentului rămân nemodificate.


Prezentulact adițional la Regulament s-a încheiat la data de 10.07.2023.


Organizator

MEDIAGROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L

reprezentatăprin

FlorinConstantin CiobicaActaditional nr. 2 la REGULAMENTUL OFICIAL AL

CAMPANIEI "Mastercard Premium Collection” 2023-2024Campania„Mastercard Premium Collection” este organizata de către MEDIAGROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L cusediul social in Splaiul Unirii nr.165, cladirea TN Offices 1, Etaj10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, numar de ordine laRegistrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001,cod de inregistrare fiscala 13869251, atribut fiscal RO, organizatoral Campanieipepostul de radio ROCK FM, post a carui licenta este detinuta desocietatea afiliata CANET RADIO SRL, ahotărât modificarea Regulamentului, astfel:


Se modifică SECTIUNEA 3.DURATA CAMPANIEI, care va avea următorul cuprins:


Campania se va desfasuraincepand cu data de 21iunie 2023 si pana la data de 10 ianuarie 2024,inclusiv. Concursurile au loc in perioada 21 iunie 2023 – 10ianuarie 2024, in zilele de miercuri, in cadrul programelor postuluiRock FM, din intervalulorar 16.00-19.00,30 (treizeci) ediții de concurs.


Celelalteprevederi ale Regulamentului rămân nemodificate.


Prezentulact adițional la Regulament s-a încheiat la data de 31.07.2023.


Organizator

MEDIAGROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L

reprezentatăprin

FlorinConstantin CiobicaActaditional nr. 3 la REGULAMENTUL OFICIAL AL

CAMPANIEI "Mastercard Premium Collection” 2023-2024Campania„Mastercard Premium Collection” este organizata de către MEDIAGROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L cusediul social in Splaiul Unirii nr.165, cladirea TN Offices 1, Etaj10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, numar de ordine laRegistrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001,cod de inregistrare fiscala 13869251, atribut fiscal RO, organizatoral Campanieipepostul de radio ROCK FM, post a carui licenta este detinuta desocietatea afiliata CANET RADIO SRL, ahotărât modificarea Regulamentului, astfel:


Se modifică SECTIUNEA 3.DURATA CAMPANIEI, care va avea următorul cuprins:


Campania se va desfasuraincepand cu data de 21iunie 2023 si pana la data de 31 ianuarie 2024,inclusiv. Concursurile au loc in perioada 21 iunie 2023 – 31ianuarie 2024, in zilele de miercuri, in cadrul programelor postuluiRock FM, din intervalulorar 16.00-19.00,30 (treizeci) ediții de concurs, cuexcepția zilelor de 16.08.2023, 23.08.2023 si 30.08.2023 în careconcursul nu se va derula.Celelalteprevederi ale Regulamentului rămân nemodificate.


Prezentulact adițional la Regulament s-a încheiat la data de 15.08.2023.


Organizator

MEDIAGROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L

reprezentatăprin

FlorinConstantin Ciobica