REGULAMENT ROCK FM – CAMPANIE PROMOTIONALA „S-au prajit realizatory” 2023

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Campania„Morning Glory S-au prajit realizatory” (denumita in cele ceurmeaza „Campania”) este organizata de catre MEDIAGROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L,cu sediul social in Splaiul Unirii nr.165, TN Offices 1,  Etaj10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, numar de ordine laRegistrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001,cod unic de inregistrare 13869251, atribut fiscal RO, pe postul deradio “ROCK FM”, post a carui licenta este detinuta de societateaafiliata CANET RADIO SRL (“CANET RADIO”) (denumit in continuarein mod individual „Organizatorul”) si pe Internet, pe site-ulwww.rockfm.ro/romaniaaresangederocker.

Campaniase va desfasura conform prezentului regulament („Regulamentul”),care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul esteintocmit si adus la cunostinta publicului conform legislatieiaplicabile in Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricaruisolicitant, atat la sediul Organizatorului cat si prin afisare pesite-ul www.rockfm.ro. 

Organizatorulisi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, respectiv de a oprisau a suspenda desfasurarea acestei Campanii, fara a fi obligati sajustifice aceste decizii si fara a fi obligati la plata de dauneinterese oricaror persoane, urmand ca orice fel de modificari,respectiv decizii de oprire/suspendare a desfasurarii Campaniei saintre in vigoare numai dupa afisarea acestora pe site-ulwww.rockfm.ro  sau dupa anuntarea acestora pe postul radio RockFM. Scopul Campaniei este de promovare a postului de radio Rock FM.

SECTIUNEA2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campaniaeste organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, urmand a fidifuzata pe postul de radio „Rock FM”, care poate fi receptat inBucuresti si in alte 11 de orase din Romania si pe Internet, pesite-ul www.rockfm.ro.

 SECTIUNEA3. DURATA CAMPANIEI

Campania se va desfasura pe postul deradio Rock FM in perioada 17 ianuarie 2023 – 27 ianuarie 2023inclusiv și pe pagina de Facebook RockFM în perioada 26-27 ianuarie2023. Concursurile Campaniei au loc incepand cu data de 17 ianuarie2023 si pana la data de 27 ianuarie 2023, inclusiv, câte unul pe zi,în cadrul emisiunilor matinale difuzate în intervalul orar 07:00 –10:00 la postul de radio Rock FM, castigatorii fiind anuntati zilnicpe postul de radio Rock FM și/sau prin postări pe canalele desocial media ale postului.

Înperioada 26-27 ianuarie 2023 are loc un singur concurs pe paginaFacebook a emisiunii Morning Glory, câștigătorul acesuia fiinddesemnat pe data de 27 ianuarie 2023, in intervalul 07:00 - 10:00. SECTIUNEA4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

Inaceasta campanie sunt incluse urmatoarele marci: Rock FM.SECTIUNEA5. INSCRIEREA LA CAMPANIE

Pentruparticiparea la aceasta campanie nu este necesara inscriereprealabila. Participarea la campanie se efectueaza prin trimiterea demesaje prin aplicatia whatsapp la semnalul de concurs lansat derealizatorii de programe Rock FM, pe perioada concursului mentionataanterior.

Organizatorulnu raspunde pentru eventualele disfuncționalități ale tertilor sausistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica,operatori de telefonie, proprietari sau administratori ai retelelorde telecomunicatii, internet etc.

Prinparticiparea la Concursurile Campaniei, participantii confirmacunoasterea prevederilor Regulamentului, inclusiv a procedurii deprelucrare a datelor cu character personal, si isi exprima acordul inprivinta acceptarii regulilor si conditiilor ce le sunt aplicabile,participarea la Campanie implicand obligativitatea respectariiintegrale a prevederilor prezentului Regulament.

Organizatorulnu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionareacomputerelor, telefoanelor sau a conexiunii la internet aparticipantilor. Organizatorul nu raspund pentru eventualedisfunctionalitati in derularea campaniei ca urmare a actiunilor unorunor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori,proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii,internet sau altii asemenea.

Organizatorulva verifica prin metode proprii corectitudinea participantilor si iiva descalifica pe cei a caror activitate in cadrul ConcursuluiCampaniei va fi considerata drept frauda.

Organizatorulisi rezerva dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie carese efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si (ii) de arefuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor asemeneasituatii.

SECTIUNEA6. MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

In perioada 17 ianuarie 2023 - 27ianuarie 2023 inclusiv, in fiecare zi lucratoare in intervalul orar07:00 10:00, la semnalul de concurs, realizatorul de program de laRock FM va lansa cerinta/ intrebarea concursului.

Ascultatorii care vor sa participe laconcurs vor trimite raspunsurile lor prin aplicatia whatsapp lanumarul de telefon indicat de realizatorul de program de la Rock FM.

Realizatorii/Djii emisiunii de la Rock FMdecid asupra raspunsului apreciat ca fiind castigator. Decizia loreste finala. Mecanismul se repeta la fiecare editie de concurs dincadrul Campaniei.

Criteriile de jurizare:

a.Respectarea cerintei cu privire la intrebarea adresata;

b.Respectarea regulamentului campaniei;

c.Originalitate;

d.Creativitate.


Pentru participarea la concurs pe paginade Facebook a emisiunii marinale Morning Glory, printr-o postarededicata publicată la data de 26.01.2023, organizatorul va formulatema/cerinta de concurs, invitand potentialii participanti saraspunda acesteia si astfel să se inscrie la concurs.

Mesajele care contin un limbaj tendentiossau vulgar nu vor fi luate in considerare, legatura telefonica saucomunicarea cu participantul la Campanie va fi intrerupta siparticipantul descalificat. Organizatorul nu isi asumaresponsabilitatea privind continutul mesajelor, sau pentru mesajecare cad sub incidenta drepturilor de autor, raspunderea revenind intotalitate participantului la Campanie.

Un participant poate castiga un singurpremiu, o singura data pe toata perioada desfasurarii Campaniei. Dacase constata ca un participant declarat anterior castigator a mai fostdeclarat castigator ulterior, ramane valabil doar primul premiucastigat.SECTIUNEA7. PREMIILE OFERITE

In cadrul Campaniei, se va acorda 1 (un)singur premiu, la fiecare editie radiofonica de concurs din perioada17 ianuarie - 27 ianuarie 2023 si 1 (unul) premiu pentru concursulorganizat pe pagina de Facebook a emisiunii Morning Glory.

Premiul oferit constă într-un (1 buc)prajitor de paine cu radio incorporat, in valoare de 480 lei.


Intotal se vor acorda 10 premii in valoare totala de 4.800 lei.


Premiul nu se preschimba in valoareaacestuia în bani.

Premiulva fi acordat castigatorului cu conditia ca acesta sa nu fiedescalificat ca urmare a nerespectarii prezentului regulament.

Nueste permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigatcătre unul sau mai mulţi terţi sau acordarea contravaloriipremiului in bani.

Organizatorulisi rezerva dreptul de adauga la concursurile Campaniei si altepremii in afara de cele enuntate mai sus, sub conditia comunicariiacestora pe postul de radio Rock FM sau pe site-ul www.rockfm.ro.

SECTIUNEA8. DREPTUL DE PARTICIPARE

Lacampania „Morning Glory S-au prajit realizatory” pot participaorice persoane fizice rezidente in Romania, cu varsta de peste 18ani.

Nupot participa la Campanie angajatii Organizatorului, ai societatiiCanet Radio SRL (titularul licentei de emisie a postului de radio„Rock FM”), precum si ai altor firme implicate contractual inorganizarea campaniei. Nu au dreptul de a participa la campanie nicirudele de gradul I, II sau III ale persoanelor mentionate anterior.

SECTIUNEA9. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorulva calcula si va vira la bugetul de stat impozitul aferentveniturilor provenite din premii, reglementat de Legea nr. 227/2015privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Oricealte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, inlegatura cu premiile, cad in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 SECŢIUNEA10. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

Castigatoriicampaniei vor fi anuntati pe postul de radio „Rock FM”, încadrul emisiunilor Morning Glory difuzate pe post și pe paginaFacebook a emisiunii Morning Glory, conform celor enuntate lasectiunea 6 de mai sus, urmand ca, ulterior, dupa caz sa intre inposesia premiului in mod direct .

ReprezentantulOrganizatorului va contacta castigatorul telefonic, in minimum 3 zilelucratoare de la data castigarii premiului campaniei, in vedereaconfirmarii datelor comunicate initial si eventual completariiacestora cu datele necesare pentru acordarea premiului.

Oricediscrepante intre datele de identificare (nume, prenume, varsta sinumar de telefon) furnizate realizatorilor de programe, si celefurnizate ulterior desemnarii participantului respectiv dreptcastigator al unui premiu anuntat prin prezentul Regulament,indreptateste Organizatorul sa descalifice Participantul, sirespectiv sa refuze acordarea premiului.

SECTIUNEA10 PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Prinparticiparea la acesta Campanie vor fi colectate date cu caracterpersonal de la Participantii la Campanie. Fiecare Participantînțelege necesitatea prelucrarii datelor personale in vedereadesfasurarii Campaniei in bune conditii. Prelucrarea datelor serealizeaza in scopul desemnarii castigatorului si acordarii premiuluistabilit prin prezentul Regulament, precum șia publicării șidifuzării ulterioarea a înregistrărilor cu aceste persoane.

Pentruactivitati ulterioare de marketing direct / publicitate / reclama,orice prelucrare a datelor cu caracter personal se va efectua in bazaconsimtamantului Participantilor. Organizatorul garanteaza caprelucrarea oricaror date personale va fi efectuata cu respectareadispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului Europeanși al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelorfizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal(„Regulamentul UE”).

Organizatorulva pastra confidentialitatea cu privire la datele personale aleParticipantilor, le va utiliza numai in scopurile stabilite prinRegulament si le va transmite catre terti exclusiv sub obligatie deconfidentialitate si doar in scopul prelucrarii acestor datepersonale in vederea desfasurarii prezentei Campanii.

DrepturileParticipantilor privind datele cu caracter personal, categoriile dedate cu caracter personal prelucrate in baza prezentului Regulament,durata si scopul prelucrarii precum si orice alte detalii relativeprelucrarii datelor cu caracter personal sunt redate in cadrul Anexei1”Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracterpersonal”.

SECTIUNEA11. LITIGII

Eventualelelitigii aparute între Organizator si participantii la campanie sevor rezolva pe cale amiabila.

Incazul in care orice participant are de semnalat un incident inlegatura cu desfasurarea campaniei, prealabil fata de orice actiunein justitie, se va adresa Organizatorului cu o sesizare in acestsens, in termen de maximum 30 de zile de la data incidentului. Celsesizat va formula un raspuns la sesizarea inaintata in termen demaximum 15 zile lucratoare.

Incazul in care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau demodalitatea de solutionare a incidentului, are posibilitatea sa seadreseze instantelor judecatoresti romane competente.

Organizatorulnu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilorsau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catreparticipanti.

Organizatorulnu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelorde telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.

Organizatorulnu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicateinformatii false sau eronate.

Organizatorulnu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derulareaCampaniei ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi:distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sauadministratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altiiasemenea.

 SECTIUNEA12. INTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania„S-au prajit ..." va putea fi intrerupta in caz de fortamajora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de aanunta publicul pe site-ul rockfm.ro sau pe postul de radio Rock FM.

 SECTIUNEA13. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentulcampaniei este disponibil pe site-ul www.rockfm.ro. Participarea laaceasta campanie implica acceptarea conditiilor prevazute inprezentul Regulament si obligativitatea respectarii prevederilorprezentului Regulament. Prezentul regulament se completează cuprevederile Regulamentului aplicabil in cadrul concursurilor RockFMafisat pe site-ul www.rockfm.ro

Organizatorulisi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentuluiRegulament in masura in care analiza privind eficacitatea campaniei ova impune, cu conditia afisarii modificarilor pe site-ul rockfm.rosi/sau anuntarii modificarilor pe postul de radio Rock FM.

Modificarile/formamodificata a Regulamentului intra in vigoare, cel mai devreme, la celmai recent dintre urmatoarele 2(doua) momente:

 1. la publicarea pe site a Regulamentului modificat

 2. la prima anuntare a modificarilor pe postul de radio „ROCK FM”

 

ANEXAnr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei „S-au prajitrealizatory ” (“Campania”)

-Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul

MEDIAGROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul social in SplaiulUnirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera B, Sector 3,Bucuresti, Romania, numar de ordine la Registrul Comertului de pelanga Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001, cod unic de inregistrare13869251, atribut fiscal RO (denumita in continuare "Operatorul"

prinintermediul CANET RADIO S.R.L., cu sediul în Splaiul Unirii nr.165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera C, Sector 3, Bucuresti,Romania, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J40/15043/2007[*], având CUI 20211002, atribut fiscal RO, încalitate de Împuternicit al Operatorului (denumită in cele ceurmează “Împuternicit 1”)

prinintermediul ADWORKS MEDIA S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str.Apolodor, Nr. 13-15, Sc. 1, Et. 4, Ap. 24, sector 5, inmatriculata laRegistrul Comertului sub numarul J40/2588/2006, CIF RO18393450, încalitate de Împuternicit al Operatorului (denumită in cele ceurmează “Împuternicit 2”)

Datelede contact pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catrepersoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunturmatoarele:

MEDIAGROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul social in SplaiulUnirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera B, Sector 3,Bucuresti, Romania, telefon: 021 318 8000, email: privacy@mgsi.ro

 1. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

Incadrul Campaniei, Operatorul prin intermediul Imputernicitului vacolecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracterpersonal:

(i)           nume;

(ii)          prenume;

(iii)         numar de telefon mobil in format national de 10 cifre;

(iv) NumeID pe pagina www.facebook.com;

(v)         data nasterii - va fi colectata doar pentru a putea verifica dacavarsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 aniimpliniti la momentul inscrierii in Campanie.

Incazul castigatorilor, Organizatorul va prelucra suplimentarurmatoarele date:

(vi) adresa e-mail pentru a avea o altaalternativa de comunicare cu participanții și câștigătorii cuprivire la comunicările/ formalitățile de acordare a premiului sauinmanarea a premiului;

(vii)adresa de domiciliu sau de reședință va fi colectată pentruexpedierea premiului ; 1. Scopul procesarii

Datelecu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fiprelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitului invederea:

(i)           organizarii si desfasurarii Campaniei;

(ii)          desemnarii si validarii castigatorilor și a mesajelor ce vor fiincluse în campanie;

(iii)         atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale sifinanciar contabile ale Operatorului;

 1. Temeiul juridic al prelucrarii

Datelevor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesuluilegitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului sia anexelor la acesta.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datelecu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operatorvor fi dezvaluite Imputernicitilor si Sub-Imputernicitilor, precum siautorităților, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecteobligațiile impuse de legislația in vigoare.

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datelecu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vorfi stocate timp de [60] de zile de la incheierea Campaniei.

Datelecu caracter personal ale castigatorilor, vor fi stocate de catreOperator sau Imputernicit conform prevederilor legale aplicabile inmaterie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la dataacordarii premiului.

Laexpirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal,Operatorul sau Imputernicitul, dupa caz, va sterge/distruge acestedate de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunandImputernicitului si Subimputernicitilor obligatii similare.

Datelecu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse de catreImputerniciti/Sub-imputerniciti in termen de [60] de zile de laincheierea Campaniei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, panala momentul distrugerii acestora.

 1. Drepturile persoanelor vizate

Invederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente,Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoareledrepturi:

(i)           dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, inorice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrariiefectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(ii)          dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii)         dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv)         dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(v)          dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi)         dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitiilegale prevad contrariul;

(vii)        dreptul la portabilitate a datelor;

(viii)       dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale deSupraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 1. Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor

Intrucatla Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta deminimum 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate sistocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. Insituatia in care Operatorul/ Imputernicitul primeste date cu caracterpersonal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, acestedate vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare sistocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care unparinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrareaunor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta maimica de 18 ani, Operatoru/Imputernicitul/Sub-Imputernicitul vasterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare sistocare. 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorulse obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvatein vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelorcu caracter personal apartinand participantilor la Campanie.Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitilor siSub-Imputernicitilor obligatii similare. La evaluarea niveluluiadecvat de securitate se va tine seama in special de riscurileprezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate inspecial, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea,modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat ladatele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prinparticiparea la Campanie, participantii isi exprima acordul cuprivire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/sau societatile comerciale implicate in organizarea prezenteiCampanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal inbaza de date a Operatorului operata de catre imputerniciti sisub-imputerniciti, in scopul participarii la Campanie, identificariisi validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorulare dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pedurata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descoperamasuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cucaracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturilesi libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicataconform Regulamentului Campaniei, respectiv va fi adusa lacunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fostîncunoștințate cu privire la Regulament. 

 1. Alte prevederi

Datelepersonale ale participanților la Campanie vor fi procesate inconformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privindprotectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelorcu caracter personal si privind libera circulație a acestor date.

ORGANIZATOR:

                                            Media Group Services InternationalS.R.L.