REGULAMENT ROCK FM – CAMPANIE PROMOTIONALA „O cafea cu accent vienez”

REGULAMENT ROCK FM– CAMPANIE PROMOTIONALA „Ocafea cu accent vienez

SECTIUNEA1. ORGANIZATORI

Concursulcu premii Ocafea cu accent vienez(denumit in cele ce urmeaza „Campania”) este organizat de catre:

S.C.JuliusMeinl S.R.L.,sediulin TarguSecuiesc, str. Fabricii nr. 1/A,inregistrata la Registrul Comertului sub nrJ14/533/1991,avand cod unic de inregistrare RO558580,atribut fiscal RO, cont bancar RO89RZBR0000060002300213,deschis la RAIFFAISENBANK,reprezentanta de dl. SorinBrinzan incalitate de manager general si Dinu Graur, in calitate de managerfinanciar,

(denumitain continuare „Organizatorul”),


si


MEDIAGROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L,cu sediul social in Splaiul Unirii nr.165, TN Offices 1, Etaj 10,Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, numar de ordine la RegistrulComertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001, cod unicde inregistrare 13869251, atribut fiscal RO, pe postul de radio “ROCKFM”, post a carui licenta este detinuta de societatea afiliataCANET RADIO SRL (“CANET RADIO”) (denumit in continuare in modindividual „Co-Organizatorul”)

Denumitiin continuare impreuna Organizatorii

Campaniase va desfasura conform prezentului regulament („Regulamentul”),care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul esteintocmit si adus la cunostinta publicului conform legislatieiaplicabile in Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricaruisolicitant, atat la sediul Co-Organizatorului cat si prin afisare pesite-ul www.rockfm.ro.

Organizatoriiisi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, respectiv de a oprisau a suspenda desfasurarea acestei Campanii, fara a fi obligati sajustifice aceste decizii si fara a fi obligati la plata de dauneinterese oricaror persoane, urmand ca orice fel de modificari,respectiv decizii de oprire/suspendare a desfasurarii Campaniei saintre in vigoare numai dupa afisarea acestora pe site-ulwww.rockfm.ro. Scopul Campaniei este de promovare a cafelei Julius Meinl.

SECTIUNEA2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campaniaeste organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, urmand a fidifuzata pe postul de radio „Rock FM”, care poate fi receptat inBucuresti si in alte 11 de orase din Romania si pe Internet, pesite-ul www.rockfm.ro

 SECTIUNEA3. DURATA CAMPANIEI

Campaniase va desfasura in zilele de luni pana vineri, in perioada 21 – 25noiembrie si respectiv 5 – 9 decembrie 2022, inclusiv. ConcursurileCampaniei au loc in perioada 21 – 25 noiembrie si respectiv 5 – 9decembrie 2022, inclusiv, in cadrul programului matinal „MorningGlory” cu Razvan Exarhu la RockFM, desfasurat in fiecare zi de lunipana vineri din acest interval, intre orele 07-10.

SECTIUNEA4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

Inaceasta campanie sunt incluse urmatoarele marci: Rock FM, MEDIA GROUPSERVICES INTERNATIONAL S.R.L. si JuliusMeinl.

SECTIUNEA5. INSCRIEREA LA CAMPANIE

Pentruparticiparea la aceasta campanie nu este necesara o inscriereprealabila. Inscrierea la campanie se poate face la semnalul deconcurs, prin trimiterea unui mesaj folosind aplicatia WhatsApp sauSMS la numarul de telefon 0729 00 11 22 (tarif normal).

Organizatoriinu raspund pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sausistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica,operatori de telefonie, proprietari sau administratori ai retelelorde telecomunicatii, internet etc.

Prininscrierea la Concursurile Campaniei, participantii confirmacunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul inprivinta acceptarii regulilor si conditiilor ce le sunt aplicabile,inclusiva celora privind prelucrarea datelor cu caracter personal,participarea la Campanie implicand obligativitatea respectariiintegrale a prevederilor prezentului Regulament.Organizatorulisi rezerva dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie carese efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si (ii) de arefuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor asemeneasituatii.

SECTIUNEA6. MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

CampaniaOcafea cu accent vienezseva desfasura in perioada 21– 25 noiembrie si respectiv 5 – 9 decembrie 2022, inclusiv, inzilele de luni pana vineri.ConcursurileCampaniei au loc in perioada 21 – 25 noiembrie si respectiv 5 – 9decembrie 2022, in zilele de luni pana vineri, in cadrul programelorpostului Rock FM,in intervalul 07:00-10:00.

Inintervalul 07:00-10:00, la semnalul de concurs, realizatorulprogramului le va cere ascultatorilor sa raspunda la indemnul deconcurs al zilei, prin mesaj tip SMS sau folosind aplicatia WhatsApp,la numarul de telefon 0729 00 11 22 (tarif normal). Realizatorulprogramului va alege zilnic la libera sa apreciere cel maiinteresant/haios/creativ raspuns al zilei pe care il va difuza indirect si il va declara castigatorul zilei. Decizia lui este finala.Mecanismul se repeta in fiecare zi a saptamanii de concurs din cadrulcampaniei.

Dacaintr-o zi de concurs nu exista participanti, premiul aferent aceleizile se reporteaza pentru urmatoarea, cand se va acorda un premiusuplimentar, catreun al doilea castigator.Daca nici in urmatoarea zi nu se atribuie, va ramane la dispozitiaOrganizatorului.

Raspunsurilecare contin un limbaj tendentios sau vulgar nu vor fi luate inconsiderare, legatura telefonica cu participantul la campanie va fiintrerupta si participantul descalificat. Organizatorii nu isi asumaresponsabilitatea privind continutul raspunsurilor sau pentruraspunsuri care cad sub incidenta drepturilor de autor, raspunderearevenind in totalitate participantului la campanie.

Unparticipant se poate inscrie la toate editiile/saptamanile de concursale Campaniei, insa poate castiga un singur premiu, o singura data petoata perioada desfasurarii campaniei. Daca se constata ca unascultator declarat anterior castigator a mai fost declaratcastigator ulterior, ramane valabil doar primul premiu castigat.

SECTIUNEA7. PREMIILE OFERITE

Incadrul Campaniei, se vor acorda zece (10) premii (un premiu pe zi)catre 10 participanti, fiecare premiu zilnic avand valoarea de 557lei si constand in:

        • 1 espressor cu capsule Julius Meinl in valoare de 456 lei;

        • 5 blistere a cate 10 capsule cu cafea Julius Meinl fiecare, in valoare de 101 lei;

Valoaretotala a premiilor este de 5.570 lei (TVA inclus).

Co-organizatorulva asigura si va răspunde pentru organizarea zilnica a concursului,contactarea și validarea câștigătorilor conform Regulamentului siOrganizatorul se va ocupa de expedierea premiilor.


Costurileaferente premiilor sunt suportate de Organizator.

Dinmomentul in care premiile oferite in cadrul Campaniei nu se mai aflain posesia Organizatorului, respectiv din momentul incheieriiprocesului verbal dintre/transmiterii premiului de la Organizatorsi/la castigator, toate riscurile legate de acestea se transfera lacastigator. Premiul va fi acordat castigatorului cu conditia caacesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii prezentuluiregulament.

Nueste permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului castigat catreunul sau mai multi terti sau acordarea contravalorii premiului inbani.

Organizatoriiisi rezerva dreptul de adauga la concursurile Campaniei si altepremii in afara de cele enuntate mai sus, sub conditia comunicariiacestora pe postul de radio Rock Fm sau pe site-ul www.rockfm.ro

ImposibilitateaCastigatorului de a intra în posesia premiului din motiveindependente de voinţa Organizatorilor, ii exonerează pe acestiadin urma de orice răspundere.

Toatecheltuielile de expediere a premiilor cad in sarcina Organizatorului.SECTIUNEA8. DREPTUL DE PARTICIPARE

Lacampania Ocafea cu accent vienezpoateparticipa orice persoana fizica rezidenta in Romania, care a implinitvarsta de 18 ani pana la data participarii la campanie.

Nupot participa la promotie angajatii Organizatorilor, ai societatiiS.C.JuliusMeinl S.R.L.,Canet Radio SRL (titularul licentei de emisie a postului de radio„Rock FM”), precum si ai celorlalte firme implicate contractualin organizarea campaniei. Nu au dreptul de a participa la campanienici rudele de gradul I, II sau III ale persoanelor mentionateanterior.

Co-organzatorulîși rezervă dreptul si isi asuma obligatia de a lua toate măsurilepentru a preveni înscrierea în Campanie, precum și dreptul de aelimina din Campanie orice persoană din categoriile menționatesupra. Refuzul de a furniza datele necesare stabilire dreptului departicipare în Campanie și implicit validării dreptului departicipare în Campanie are drept consecință imposibilitatea de aparticipa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordării premiilorîn cazul câștigătorilor desemnați.SECTIUNEA9. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorulva calcula si va vira la bugetul de stat impozitul aferentveniturilor provenite din premii, reglementat de Legea nr. 227/2015privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,daca va fi cazul.

Oricealte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, inlegatura cu premiile, cad in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 SECŢIUNEA10. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

Castigatoriicampaniei vor fi anuntati pe postul de radio „Rock FM”, conformcelor enuntate la sectiunea 6 de mai sus, urmand ca, ulterior, saintre in posesia premiului si sa completeze un formular de intrare inposesie a premiului, care se va încheia cu Organizatorul.

Procedurade validare finala si de colectare a datelor castigatorilor va intrain sarcina Co-Organizatorului.

Insituatia in care se considera necesar, Co-Organizatorul va contactacastigatorul telefonic, in maxim 10 zile lucratoare de la datafinalizarii campaniei, dar numai dupaincheierea procedurii de validare de catre Co-organizator,in vederea confirmarii datelor comunicate initial si eventualcompletarii acestora cu datele necesare pentru acordarea premiului.

Oricediscrepante intre datele de identificare (nume, prenume, varsta sinumar de telefon) furnizate realizatorilor de programe, si celefurnizate ulterior desemnarii participantului respectiv dreptcastigator al unui premiu anuntat prin prezentul Regulament,indreptatesc Organizatorii sa descalifice Participantul, si respectivsa refuze acordarea premiului.

Premiilecampaniei sunt acordate dupa intocmirea formalitatilor necesare depunere in posesie.

Predareapremiului va fi insotita de semnarea obligatorie a unui document depredare-primire. Documentul in cauza va contine, printre altele,datele de identificare ale participantului, denumireapremiului/campaniei si date dintre cele care au fost comunicatedirect de catre participantul desemnat castigator.

Participantiicare castiga una dintre editiile de concurs a Campaniei, nu mai audreptul sa participe la aceasta campanie dupa momentul castigariipremiului.

Incazul in care un participant se inscrie din nou in Campanie, dupacastigarea unui premiu, va fi descalificat in cazul in care vacastiga din nou un premiu.

Dacain timpul Campaniei nu se inscrie niciun Participant sau se inscriumai putini Participanti decat numarul estimat de premii, atuncipremiile ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorilor.

Dacasunt identificate cazuri de fraudare a inscrierilor, Organizatorii audreptul de a nu transmite Premiile astfel obtinute sau de a solicitarestituirea acestora astfel primite si de a urmari din punct devedere juridic (prin intermediul organelor de cercetare si/sauinstante judecatoresti) respectivele persoane pentru recuperareaprejudiciilor cauzate.

Incazul in care castigatorul este o persoana lipsita de capacitatea deexercitiu ori are capacitate restransa de exercitiu sau prezintahandicap ce limiteaza capacitatea de a comunica, acesta esteindreptatit sa intre in posesia Premiului numai in prezentareprezentantului sau legal.

Formalitățilenecesare de punere in posesie se vor întocmi prin intermediulserviciului de curierat rapid, in minimum 10 zile lucrătoare simaximum 30 de zile lucrătoare de la data incheierii Campaniei, decătre Organizator.

Organizatoriipot prelungi acest termen, prin decizie comuna, atunci cand dinmotive organizatorice nu pot incheia formalitatile de acordare apremiului inauntrul termenului maximal mentionat anetrior, cuconditia ca noul termen si situatiile ce au determinat intarziereaformalitatilor sa fie comunicate castigatorilor.

Participantiinu au dreptul sa solicite alte produse sau servicii in schimbulpremiului castigat sau contravaloarea in bani a acestuia. In cazul incare castigatorul nu poate fi contactat prin utilizarea datelor decontact transmise de Co-organizator sau refuza primirea premiului cuocazia contactarii sale, acesta va pierde dreptul de atribuire apremiului, care va ramane la dispozitia Organizatorului.

SECTIUNEA10. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prinparticiparea la acesta Campanie vor fi colectate date cu caracterpersonal de la Participantii la Campanie. Fiecare Participantintelege necesitatea prelucrarii datelor personale in vedereadesfasurarii Campaniei in bune conditii. Prelucrarea datelor serealizeaza in scopul desemnarii castigatorului si acordarii premiuluistabilit prin prezentul Regulament.

Pentruactivitati ulterioare de marketing direct / publicitate / reclama,orice prelucrare a datelor cu caracter personal se va efectua in bazaconsimtamantului Participantilor. Organizatorii garanteaza caprelucrarea oricaror date personale va fi efectuata cu respectareadispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului Europeanși al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelorfizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal(„Regulamentul UE”).

Organizatoriivor pastra confidentialitatea cu privire la datele personale aleParticipantilor, le va utiliza numai in scopurile stabilite prinRegulament si le va transmite catre terti exclusiv sub obligatie deconfidentialitate si doar in scopul prelucrarii acestor datepersonale in vederea desfasurarii prezentei Campanii.

DrepturileParticipantilor privind datele cu caracter personal, categoriile dedate cu caracter personal prelucrate in baza prezentului Regulament,durata si scopul prelucrarii precum si orice alte detalii relativeprelucrarii datelor cu caracter personal sunt redate in cadrul Anexei1 ”Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracterpersonal”.

SECTIUNEA11. LITIGII

Eventualelelitigii aparute intre Organizatori si participantii la campanie sevor rezolva pe cale amiabila.

Incazul in care orice participant are de semnalat un incident inlegatura cu desfasurarea campaniei, prealabil fata de orice actiunein justitie, se va adresa Organizatorilor cu o sesizare in acestsens, in termen de maximum 30 de zile de la data incidentului. Celsesizat va formula un raspuns la sesizarea inaintata in termen demaximum 15 zile lucratoare.

Incazul in care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau demodalitatea de solutionare a incidentului, are posibilitatea sa seadreseze instantelor judecatoresti romane competente.

Organizatoriilnu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilorsau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catreparticipanti.

Organizatoriinu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelorde telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.

Organizatoriinu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicateinformatii false sau eronate.

Organizatoriinu raspund pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Campanieica urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori deenergie electrica, operatori, proprietari sau administratori airetelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.

SECTIUNEA12. INTRERUPEREA CAMPANIEI

CampaniaOcafea cu accent vienezvaputea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o deciziecomuna a Organizatorilor, dar nu inainte de a anunta publicul pesite-ul www.rockfm.ro.

SECTIUNEA13. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentulcampaniei este disponibil pe site-ul www.rockfm.ro.Participarea la aceasta campanie implica acceptarea conditiilorprevazute in prezentul Regulament si obligativitatea respectariiprevederilor prezentului Regulament. Prezentul regulament secompletează cu prevederile generale privind premiile castigate incadrul concursurilor Rock FM afisate pe site-ul www.rockfm.ro.

Organizatoriiisi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentuluiRegulament in masura in care analiza privind eficacitatea campaniei ova impune, cu conditia afisarii modificarilor pe site-ulwww.rockfm.ro. Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare,cel mai devreme, la publicarea pe site a Regulamentului modificat.ANEXAnr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei Ocafea cu accent vienez(“Campania”)

-Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

1. Dateprivind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul

Invederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal aleparticipantilor vor fi prelucrate de catre:

S.C.JuliusMeinl S.R.L.,sediulin TarguSecuiesc, str. Fabricii nr. 1/A,inregistrata la Registrul Comertului sub nrJ14/533/1991,avand cod unic de inregistrare RO558580,atribut fiscal RO, (incalitate de „Operator”)și de


MEDIAGROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L,cu sediul social in Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 1,Etaj 10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, numar de ordine laRegistrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001,cod unic de inregistrare 13869251, atribut fiscal RO (denumită incele ce urmează Operator”)

prinintermediul CANETRADIO S.R.L.,cu sediul în Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj10, Camera C, Sector 3, Bucuresti, Romania, înregistrată la OficiulRegistrului Comerțului sub nr. J40/15043/2007[*], având CUI20211002, atribut fiscal RO, în calitate de Împuternicit alOperatorului (denumită in cele ce urmează “ Împuternicit”) șial

ADWORKSMEDIA S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Apolodor, Nr. 13-15, Sc. 1,Et. 4, Ap. 24, sector 5, inmatriculata la Registrul Comertului subnumarul J40/2588/2006, CIF RO18393450, în calitate de Imputernicital Operatorului (denumită in cele ce urmează “ Sub-Împuternicit”)

Datelede contact pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catrepersoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunturmatoarele:

S.C.JuliusMeinl S.R.L.,sediulin TarguSecuiesc, str. Fabricii, nr. 1/A,email:office@meinl.ro.MEDIAGROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L,cu sediul social in Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 1,Etaj 10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania,telefon: 021 318 8000, email: privacy@mgsi.ro

2. Categoriide date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

Incadrul Campaniei, Operatorii prin intermediul Imputernicitului și aSubîmputernicitului va colecta de la participanti urmatoarelecategorii de date cu caracter personal:

(i) nume;

(ii) prenume;

(iii) numarde telefon mobil in format national de 10 cifre;

(iv) datanasterii (data nasterii va fi colectata doar pentru a putea verificadaca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 aniimpliniti la momentul inscrierii in Campanie).

Suplimentar,de la participanții declarați câștigători, se va colecta:

(i) adresa e-mail pentru a avea o alta alternativa de comunicare cucastigatorii cu privire la comunicarile/ formalitatile de acordare apremiului;

(ii) adresapostala pentru livrarea premiilor;3. Scopulprocesarii

Datelecu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fiprelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitului invederea:

(i) organizariisi desfasurarii Campaniei;

(ii) desemnariisi validarii castigatorilor;

(iii) atribuiriipremiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabileale Operatorului;

(iv) protejarii intereselor legitime (asigurarea dreptului la aparare ininstanta)

4. Temeiuljuridic al prelucrarii

Datelevor fi prelucrate in temeiul interesului legitim reprezentat deorganizarea concursului, validarea castigatorilor, anuntareacastigatorilor si atribuirea premiilor, precum si pentru indeplinireaobligatiilor financiar-contabile si fiscale, in cazul candidatilordeclarati castigatori.

5. Destinatariidatelor cu caracter personal

Datelecu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operatorvor fi dezvaluite Imputernicitilor si Sub-Imputernicitilor, precum siautorităților, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecteobligațiile impuse de legislația in vigoare.

6. Perioadade stocare a datelor cu caracter personal

Datelecu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vorfi stocate timp de [60] de zile de la incheierea Campaniei.

Datelecu caracter personal ale castigatorilor, vor fi stocate de catreOperator sau Imputernicit conform prevederilor legale aplicabile inmaterie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la dataacordarii premiului.

Laexpirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal,Operatorul sau Imputernicitul, dupa caz, va sterge/distruge acestedate de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunandImputernicitului si Subimputernicitilor obligatii similare.

Datelecu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse de catreImputerniciti/Sub-imputerniciti in termen de [60] de zile de laincheierea Campaniei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, panala momentul distrugerii acestora.

7. Drepturilepersoanelor vizate

Invederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente,Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoareledrepturi:

(i) dreptulde retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in oricemoment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuatepe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(ii) dreptulde a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii) dreptulde a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptulde a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(v) dreptulla restrictionarea prelucrarii;

(vi) dreptulde a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legaleprevad contrariul;

(vii) dreptulla portabilitate a datelor;

(viii) dreptulde a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

8. Protectiadatelor cu caracter personal apartinand minorilor

Intrucatla Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta deminimum 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate sistocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. Insituatia in care Operatorul/ Imputernicitul primeste date cu caracterpersonal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, acestedate vor fi imediat sterse/distruse de pe mijlocele de prelucrare sistocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care unparinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrareaunor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta maimica de 18 ani, Operatoru/Imputernicitul/Sub-Imputernicitul vasterge/distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare sistocare

9. Securitateadatelor cu caracter personal

Operatorulse obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvatein vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelorcu caracter personal apartinand participantilor la Campanie.Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitilor siSub-Imputernicitilor obligatii similare. La evaluarea niveluluiadecvat de securitate se va tine seama in special de riscurileprezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate inspecial, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea,modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat ladatele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prinparticiparea la Campanie, participantii isi exprima acordul cuprivire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/sau societatile comerciale implicate in organizarea prezenteiCampanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal inbaza de date a Operatorului operata de catre imputerniciti sisub-imputerniciti, in scopul participarii la Campanie, identificariisi validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

10. Modificareapoliticii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorulare dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pedurata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descoperamasuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cucaracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturilesi libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicataconform Regulamentului Campaniei, respectiv va fi adusa lacunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fostîncunoștințate cu privire la Regulament.

11. Alteprevederi

Datelepersonale ale participanților la Campanie vor fi procesate inconformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privindprotectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelorcu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.ORGANIZATORII:

SCJulius Meinl SRL Media Group Services International S.R.L.