REGULAMENT Rock FM– CAMPANIE PROMOTIONALA „ Exarhu intreaba, Lipiciosii raspunde”

REGULAMENT Rock FM– CAMPANIE PROMOTIONALA „ Exarhuintreaba, Lipiciosii raspunde


SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR

Campania Exarhuintreaba, Lipiciosii raspunde(denumita in cele ce urmeaza „Campania”) este organizata decatre MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L,(„Organizatorul”) cu sediul social inSplaiul Unirii nr.165, TN Offices 1, Etaj 10, Camera B, Sector 3,Bucuresti, Romania, numar de ordine la Registrul Comertului de pelanga Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001, cod unic de inregistrare13869251, atribut fiscal RO, pe postul de radio “ROCK FM”, post acarui licenta este detinuta de societatea CANET RADIO SRL (“CANETRADIO”).

Campania se va desfășura conform prezentuluiregulament („Regulamentul”), care este obligatoriu pentru totiparticipantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facutpublic conform legislatiei aplicabile in Romania, fiind disponibil inmod gratuit oricarui solicitant, atat la sediul ROCK FM din SplaiulUnirii, nr. 165, Cladirea TN Offices 1, etaj 10, Sector 3, Bucuresti,cat si pe site-ul www.rockfm.ro.

Organizatorul isi rezervadreptul de a modifica Regulamentul, respectiv de a opri sau asuspenda desfasurarea acestei Campanii, fara a fi obligat sajustifice aceste decizii si fara a fi obligat la plata de dauneinterese oricaror persoane, urmand ca orice fel de modificari,respectiv decizii de oprire/suspendare a desfasurarii Campaniei saintre in vigoare numai dupa afisarea acestora pe site-ulwww.rockfm.ro sau dupa anuntarea acestora pe postul radio Rock FM.


SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE ACAMPANIEI

Campania este organizata sise desfasoara pe teritoriul Romaniei, urmand a fi difuzata pe postulde radio „ROCK FM”,care poate fi receptat in Bucuresti si in alte 11 de orase dinRomania si pe internet, pe site-ul www.rockfm.ro.


 SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania se va desfasuraincepand cu data de 7 noiembrie 2022 si pana la data de 16 decembrie2022 inclusiv, de luni până vineri, în cadrul emisiunilor difuzatepe postul de radio Rock FM în intervalul orar 07.00 -10.00, cate 1(o) ediție de concurs pe zi.


 SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELEPARTICIPANTE

Prin organizarea acesteiCampanii, se urmăresc promovarea mărcilor de notorietate publicaRock FM, a programelor din grila radioului Rock FM.


SECTIUNEA 5. INSCRIEREA LA CAMPANIE

Pentru a participa lacampanie si pentru a putea castiga premiile acordate in cadrulCampaniei, Participantii trebuie sa urmeze intocmai pasii urmatorii:

a. Participantul va urmariCampania difuzata pe postul de radio “Rock FM” conform sectiunii2.

b. Participantul vatransmite un SMS sau mesaj prin intermediul aplicatiei Whatsapp lanumărul 0729 00 11 22 aparținând Rock FM datele lui (nume,prenume, data nasterii si localitatea de reședință/domiciliu)si raspunsul la intrebarea adresata de realizatorul emisiunii. Laconcurs se pot înscrie exclusiv persoane cu vârsta de peste 18 ani,chiar daca participarea presupune transmiterea mesajelor unor copiiminori (participanții care realizează înscrierea pot fi exclusivpărinții sau tutorii minorilor).

Unparticipant care înscrie la concurs un copil minor cu vârsta maimare de 6 ani declară și garantează organizatorului concursului căeste părintele copilului înscris și că este de acord cuparticiparea acestuia la Concurs, respectiv cu fixarea(înregistrarea) vocii și a prestației copilului său minor, cuprelucrarea datelor minorului conform Anexei la prezentul regulament.

Organizatorul nu raspunde pentru eventualeledisfunctionalităti ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi:distribuitori de energie electrica, operatori de telefonie,proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii,internet etc.

Prin inscrierea la Concursurile Campaniei,participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isiexprima acordul in privinta acceptarii regulilor si conditiilor ce lesunt aplicabile, participarea la Campanie implicand obligativitatearespectarii integrale a prevederilor prezentului Regulament.

Organizatorul isi rezervadreptul (i) de a anula orice participare la Campanie care seefectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si (ii) de a refuzaacordarea premiilor in cazul constatarii unor asemenea situatii.


SECTIUNEA 6. MODUL DEDESFASURARE AL CONCURSULUI CAMPANIEI

Concursurile Campaniei sevor desfășura pe durata acesteia in cadrul emisiunilordifuzate pe postul de radio Rock FM în intervalul orar 07.00 -10.00,cate 1 (una) ediție de concurs pe zi. Ladifuzarea semnalului de concurs, ascultatorii radio Rock Fm suntindemnati sa se inscrie prin mesaje SMS sau Whatsapp la numarul 072900 11 22 (tarif normal) cu mesajul/raspuns specific intrebariiadresate de realizatorul emisiunii pe postul de radio Rock Fm inediția de concurs respectiva. Astfel, se vor lansa intrebari/teme deconcurs specifice pentru copii, cu privire la care participanții(exclusiv părinți sau tutori ai minorilor in cauza), sunt invitațisa le transmită prin mesaje audio. Realizatorii emisiunii vor alegeapoi dintre mesajele primite cel mai creativ raspuns si il va declaracastigator. Realizatorii emisiunii de la Rock FM decid asupramesajului apreciat ca fiind castigator. Decizia lor este finala.Mecanismul se repeta la fiecare editie de concurs din cadrulCampaniei.

Criteriile de jurizare:

a. Respectarea cerintei cu privire la temaconcursului;

b. Respectarea regulamentului campaniei

c. Originalitate - Sepunctează acele răspunsuri care inspira originalitate, fiind catmai diferite fata de răspunsurile celorlalți participanți.

d. Creativitate - Sepunctează răspunsurile cele mai creative

Mesajele / Raspunsurile carecontin un limbaj tendentios sau vulgar nu vor fi luate inconsiderare, legatura telefonica sau comunicarea cu participantul laCampanie va fi intrerupta si participantul descalificat.Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea privind continutulraspunsurilor, sau pentru raspunsuri care cad sub incidentadrepturilor de autor, raspunderea revenind in totalitateparticipantului la Campanie.

Participantul își exprimă acordul expres pentru prelucrarea șidifuzarea vocii si mesajelor minorilor, prin înscrierea în concursconfirmand faptul că este de acord cu prelucrarea acestor dateapartinand minorului.

Un participant poate castigaun singur premiu, o singura data pe toata perioada desfasurariiCampaniei. Daca se constata ca un participant declarat anteriorcastigator a mai fost declarat castigator ulterior, ramane valabildoar primul premiu castigat.

In cazul in care premiul nuva fi acordat, va rămâne in posesia Organizatorului.

Organizatorul va verifica prin mijloace proprii corectitudineaparticipantilor si ii va descalifica pe cei a caror activitate incadrul campaniei va fi considerata drept frauda.

NOTA:

Participantul accepta, prin prezentul Regulament,faptul ca Organizatorul nu este obligat sa-si justifice decizia inmomentul in care acestia considera ca respectivul participant afolosit metode frauduloase. Astfel, orice tentativa de fraudareatrage dupa sine eliminarea din campanie a participantului in cauza.Orice concurent poate fi eliminat din concurs in baza unei simplebanuieli de frauda, Organizatorul nefiind nevoit sa aduca dovezi inacest sens.


SECTIUNEA 7. PREMIILE OFERITE

Pe parcursul derulării Campaniei Exarhuintreaba, lipiciosii raspundese vor acorda in total 29 (douăzecișinouă) de premii, câte1(unul) pe zi constând într-un tricou de copil învaloare de 60 de lei.

Valoareatotala a premiilor acordate este de 1740 lei (TVA inclus).

Premiulva fi acordat castigatorului (exclusiv o persoană majoră, părintesau tutore al copilului) cu condiția ca acesta sa nu fiedescalificat ca urmare a nerespectarii prezentului regulament.

Nu este permisă, în nicio situaţie, cedareapremiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi sau acordareacontravalorii premiului in bani si nici nu se poate cere modificareaparametrilor/caracteristicilor/ opțiunilor premiilor.

Organizatorul isi rezerva dreptul de adauga laconcursurile Campaniei si alte premii in afara de cele enuntate maisus, sub conditia anutarii acestora pe radio Rock FM.

ImposibilitateaCastigatorului de a intra în posesia premiului din motiveindependente de voinţa Organizatorului, exonerează Organizatorul deorice răspundere.

Daca in timpul Campaniei nu se inscrie niciunParticipant sau se inscriu mai putini Participanti decat numarulestimat de premii sau acestia refuza primirea premilor, atuncipremiile ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului,dupa caz.

De asemenea, Organizatorul nu este raspunzator pentruorice alte cheltuieli conexe si/sau suplimentare pentru intrarea inposesia premiului, acestea revenind exclusiv in sarcinaCastigatorului.


SECTIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE

La Campania Exarhuintreaba, Lipiciosii raspunde"poate participa orice persoana fizicarezidenta in Romania, care a implinit varsta de 18 ani pana la datainscrierii la campanie.

Nu pot participa la Campanie angajatiiOrganizatorului, ai societatii CANET RADIO SRL (titularul licentei deemisie a postului de radio „Rock FM”), precum si ai celorlaltefirme implicate contractual in organizarea campaniei. Nu au dreptulde a participa la campanie nici rudele de gradul I, II sau III alepersoanelor menționate anterior.


SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Impozitul aferent veniturilor din premii in bani,conform art. 110 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cumodificarile si completarile ulterioare va fi retinut si virat labugetul de stat in numele fiecarui participant desemnat castigator,conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile sicompletarile ulterioare. Impozitul cu retinere la sursa este de 10%si se aplica asupra diferentei dintre valoarea in lei a premiului sisuma de 600 de lei. Daca suma de 600 de lei sau cuantumulimpozitului cu retinere la sursa este modificat/a in bazadispozitiilor legale in vigoare la momentul platiipremiului/incheierii conventiei de acordare a premiului, se va lua inconsiderare suma/impozitul astfel modificat/a.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, inlegatura cu premiile, cad in sarcina exclusiva a castigatorilor.


 SECŢIUNEA 10. ANUNTAREA SI ACORDAREAPREMIILOR

Castigatorii campaniei vor fi anuntati pe loc, indirect pe postul de radio „Rock FM”, urmand ca, ulterior, lamomentul primirii premiului sa completeze un formular de intrare inposesie a premiului.

Reprezentantul Organizatorului va contactacastigatorul telefonic, in minimum 5 zile lucratoare de la datacastigarii unei editii de concurs a campaniei.

Orice discrepante intre datele de identificare(nume, prenume, varsta si numar de telefon) furnizate realizatorilorde programe, si cele furnizate ulterior desemnarii participantuluirespectiv drept castigator al unui premiu anuntat prin prezentulRegulament, indreptateste Organizatorul sa descalifice Participantul,si respectiv sa refuze acordarea premiului.

Predarea premiului va fi insotita de semnareaobligatorie a unui Proces Verbal de predare-primire. Procesul Verbalva contine, printre altele, datele de identificare aleparticipantului, denumirea premiului si alte date dintre cele care aufost comunicate direct si/sau telefonic.

Formalitatile necesare de punere in posesie sipredarea premiului catre castigator se vor realiza de catreOrganizator, princurier in termen de minimum 5 zile lucratoare si maximum 40 zilelucratoare de la data castigarii editiei campaniei.

Participantii care castiga una dintre editiile deconcurs ale campaniei, nu mai au dreptul sa participe la alte editiide concurs ale campaniei dupa momentul castigarii premiului, exceptiefacand participarea/castigarea editiei speciale.

Daca sunt identificate cazuri de fraudare ainscrierilor, Organizatorul are dreptul de a nu transmite Premiileastfel obtinute sau de a solicita restituirea acestora astfel primitesi de a urmari din punct de vedere juridic (prin intermediulorganelor de cercetare si/sau instante judecatoresti) respectivelepersoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

In cazul in care castigatorul este o persoanalipsita de capacitatea de exercitiu ori are capacitate restransa deexercitiu sau prezinta handicap ce limiteaza capacitatea de acomunica, acesta este indreptatit sa intre in posesia Premiului numaiin prezenta reprezentantului sau legal.

Organizatorul va putea decide ca formalitatile depunere in posesie se vor intocmi doar in Bucuresti.

Organizatorul poate prelungi acest termen (de 40de zile lucratoare) atunci când din motive organizatorice nu potîncheia formalitățile de acordare a premiului înăuntrultermenului, cu condiția ca noul termen si situațiile ce audeterminat întârzierea formalităților sa fie comunicatecâștigătorilor.


SECTIUNEA 10 PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la acesta Campanie vor ficolectate date cu caracter personal de la Participantii la Campanie.Fiecare Participant înțelege necesitatea prelucrarii datelorpersonale in vederea desfasurarii Campaniei in bune condiții șiîși exprimă acordul explicit cu privire la prelucrarea datelor cucaracter personal ale minorului înscris în conformitate cuprevederile Regulamentului.Prelucrarea datelor se realizeaza in scopul desemnarii castigatoruluisi acordarii premiului stabilit prin prezentul Regulament.

Drepturile Participantilor privind datele cucaracter personal, categoriile de date cu caracter personalprelucrate in baza prezentului Regulament, durata si scopulprelucrarii precum si orice alte detalii relative prelucrarii datelorcu caracter personal sunt redate in cadrul Anexei 1 ”Informații cuprivire la prelucrarea datelor cu caracter personal”.

Pentru activitati ulterioare de marketing direct /publicitate / reclama, orice prelucrare a datelor cu caracterpersonal se va efectua in baza consimtamantului Participantilor.Organizatorul garanteaza ca prelucrarea oricaror date personale va fiefectuata cu respectarea dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveșteprelucrarea datelor cu caracter personal („Regulamentul UE”).

Organizatorul va păstra confidențialitatea cuprivire la datele personale ale Participanților, le va utiliza numaiin scopurile stabilite prin Regulament si le va transmite catre tertiexclusiv sub obligatie de confidentialitate si doar in scopulprelucrarii acestor date personale in vederea desfășurării siacordarii premiilor prezentei Campanii.


SECTIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii aparute între Organizator siparticipantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila.

In cazul in care orice participant are de semnalatun incident in legatura cu desfasurarea campaniei, prealabil fata deorice actiune in justitie, se va adresa Organizatorului cu o sesizarein acest sens, in termen de maximum 30 de zile de la dataincidentului. Dupa aceasta data, nicio sesizare nu va mai fi luata inconsiderare de catre Organizator. Organizatorul va formula un raspunsla sesizarea inaintata in termen de maximum 15 zile lucratoare.

 In cazul in care petentul nu este multumitde raspunsul primit sau de modalitatea de solutionare a incidentului,are posibilitatea sa se adreseze instantelor judecatoresti romanecompetente, respectiv Judecătoria Sector 3 București.

Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cuprivire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asuprapremiilor castigate de catre participanti.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire lanefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau aretelelor de Internet.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere incazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.Premiile se vor acorda numai acelor Participanti ale caror date sunttransmise/comunicate in cadrul Campaniei in conformitate cuprevederile prezentului Regulament.

Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati inderularea Campaniei ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi:distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sauadministratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altiiasemenea.

Prin participarea la aceasta Campanie,Participantii declara si garanteaza faptul ca sunt de acord sarespecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor siconditiilor prezentului Regulament si ale legislației aplicabile.


SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania va putea fi intrerupta in caz de fortamajora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de aanunta publicul pe site-ul www.rockfm.rosau pe postul de radio Rock FM.


SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul campaniei este disponibil pe site-ulwww.Rockfm.ro. Participarea la aceasta campanie implica acceptareaconditiilor prevazute in prezentul Regulament si obligativitatearespectarii prevederilor prezentului Regulament. RegulamentulCampaniei se completează cu Regulamentul general aplicabil in cadrulconcursurilor Rock FM afisat pe site-ul www.rockfm.ro.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a modificaoricand prevederile prezentului Regulament in masura in care analizaprivind eficacitatea campaniei o va impune, cu conditia afisariimodificarilor pe site-ul www.rockfm.rosi/sau anuntarii modificarilor pe postul de radio Rock FM.

Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare, celmai devreme, la cel mai recent dintre urmatoarele 2(doua) momente:

 1. la publicarea pe site a Regulamentului modificat

 2. la prima anuntare a modificarilor pe postul de radio „Rock FM”


ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei

(“Campania”)

- Informații cu privire la prelucrarea datelorcu caracter personal –


 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal, împuternicitul/împuterniciții și subîmputernicitul/ subîmputerniciții

În vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personalale participanților vor fi prelucrate de către:

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L,cu sediul social in Splaiul Unirii nr.165, TN Offices 1, Etaj 10,Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, numar de ordine la RegistrulComertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001, cod unicde inregistrare 13869251, atribut fiscal RO, în calitate de Operator(denumită in cele ce urmează “Operator”)

prin intermediul CANET RADIO S.R.L., cusediul în Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10,Camera C, Sector 3, Bucuresti, Romania, înregistrată la OficiulRegistrului Comerțului sub nr. J40/15043/2007, având CUI 20211002,atribut fiscal RO (denumită in cele ce urmează “Împuternicit”).

Datele de contact ale Operatorului pentrunelămuriri sau exercitarea drepturilor de către persoanele vizatecu privire la datele cu caracter personal sunt următoarele:

MEDIAGROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L,cusediul social in Splaiul Unirii nr. 165, Cladirea TN Offices 1, Etaj10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, email: privacy@mgsi.ro.


 1. Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul prin intermediulÎmputernicitilor va colecta de la participanți urmatoarelecategorii de date cu caracter personal:

(i) nume, prenume participant;

(ii) prenumele și vârsta minorului;

(iii) numar de telefon mobil in format national de 10 cifre;

(iv) data nasterii si localitatea dereședința/domiciliu;

(v) vocea minorului din mesajul transmis de cătreparticipant în cadrul concursului.

În cazul câștigătorilor se va colecta șiprelucra suplimentar adresa de domiciliu/reședința și adresa deemail (pentru expedierea premiilor).

Data nașterii si localitatea vor fi colectatedoar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor si rezidentaeste conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentulinscrierii in Campanie si rezident in Romania.

Adresa de domiciliu/reședința vor fi colectatedoar pentru persoanele câștigătoare in vederea transmiteriiprocesului verbal de acordare premiu si a premiului.


 1. Scopul prelucrării

Datele cu caracter personal ale participanțilorcastigatori la Campanie vor fi prelucrate de către Operator prinintermediul Sub-Împuternicitului în vederea:

 1. organizării și desfășurării Campaniei;

 2. desemnării și validării câștigătorilor;

 3. atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar contabile ale Operatorului.

 4. protejarii intereselor legitime (asigurarea dreptului la aparare in instanta).


 1. Temeiul juridic al prelucrării

Datele vor fi prelucrate în temeiulconsimtamantului si sau a interesului legitim, prin acceptarea decătre persoana vizată a Regulamentului și a anexelor la acesta.


 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datelecu caracter personal colectate în cadrul Campaniei de cătreOperator prin Sub-Imputernicit vor fi dezvăluite curierului invederea livrarii premiului castigat, precum si autorităților, încazurile în care Operatorul / Sub-Imputernicitul trebuie sărespecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.


 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracterpersonal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocatetimp de 60 de zile de la incheierea Campaniei.

Datele cu caracter personal ale castigatorilorcuprinse in procesele verbale de predare-primire a premiilor, vor fistocate de catre Operator si Sub-Imputernicit conform prevederilorlegale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece)ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut locacordarea premiilor.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cucaracter personal, Operatorul si Sub-Imputernicitul vorsterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare sistocare. Sub-Imputernicitul, care nu are legatura cu acordareapremilor, va sterge datele cu caracter personal ale Participantilordeclarati castigatori in termen de 60 de zile de la data declarariiacestora castigatori.

Pe intreaga perioada de stocare, datele cu caracter personal nu vorfi utilizate in nici un alt scop decat cel pentru care sunt stocatein conformitate cu dispozitiile legale in vigoare in materie dearhivare.


 1. Drepturile persoanelor vizate

In vedereaasigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorulasigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

 1. dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

 2. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

 3. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

 4. dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

 5. dreptul la restrictionarea prelucrarii;

 6. dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

 7. dreptul la portabilitate a datelor;

 8. dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
 1. Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor

La Campanie pot participa persoanele fizice cuvarsta de minimum 18 ani la data inceperii Campaniei care vor înscrieîn concurs mesaje inregistrate ale unor minori.

În cadrul Campaniei se va prelucra exclusivvocea, prenumele și vârsta minorilor ale căror mesaje vor fiînscrise în concurs. In situatia in care Operatorul/ Împuternicitulprimeste alte date cu caracter personal apartinand persoanelor cuvarsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/distrusede pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/Împuternicitului. In cazul in care un parinte sau un titular alautoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracterpersonal apartinand copiilor lor minori fără acceptul lor expres,Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele deprelucrare si stocare.


 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatoriceadecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzatordatelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie.Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului precum siSubimputernicitilor obligatii similare. La evaluarea niveluluiadecvat de securitate se va tine seama in special de riscurileprezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate inspecial, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea,modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat ladatele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cuprivire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/sau societatile comerciale implicate in organizarea prezenteiCampanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal inbaza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit siSubimputerniciti, in scopul participarii la Campanie, identificariisi validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.


 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulamentoricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care sedescopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizareadatelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afectadrepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fipublicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv vafi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace princare au fost incunostintate cu privire la Regulament.


 1. Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate inconformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privindprotectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelorcu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.


Organizator,

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L.